Dijital Yetkinlik Nedir? Neleri İçerir? Uzman Öğretmenlik İle İlgisi?


Dijital Yetkinlik Nedir? Neleri İçerir? Uzman Öğretmenlikte Ne Sorulabilir? İşte Dijital Yetkinlik kavramıyla ilgili tüm bilgiler…Bu yazımızı okuduktan sonra uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik dijital yetkinlik sorularının hepsini çözeceğine garanti veriyoruz.

Dijital Yetkinlik Nedir?

Dijital yetkinlik kavramı, teknolojik gelişme ile eş zamanlı olarak ortaya çıktı ve toplum yeni yetkinliklere olan ihtiyacı fark etti. Teknolojilerin gelişimi, sürekli olarak yeni faaliyetler ve hedefler yaratır ve bu nedenle dijital yetkinliğin önemi sürekli değişmektedir ve her zaman mevcut teknoloji ve uygulaması ile ilgili olarak görülmelidir.

Enstrümantal becerilerden daha fazlası

Avrupa ve Danimarka’daki ölçümler şu anda gerçek dijital yeterlilikten (yani teknoloji kullanımı için kalite, tutum ve stratejilerin ölçülmesi) ziyade erişim ve tüketimin ölçülmesine odaklanmaktadır. Ancak temel dijital araçları ve çevrimiçi platformları yönetmek, gelişmiş dijital becerilere doğru atılan ilk adımdır. Dijital yetkinliklerin geliştirilmesi, araçsal becerilerden daha üretken, iletişimsel, eleştirel ve stratejik yetkinliklere doğru bir devam olarak görülmelidir. Ayrıca öğretmenlerin sahip olması gereken yetkinlikler arasındadır. Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Sınavı konularına dahil edilmiştir.

Dijital Yetkinliğin Tanımı

Dijital yeterlilik, görevleri yerine getirmek, sorunları çözmek, iletişim kurmak, bilgiyi yönetmek, işbirliği yapmak ve aynı zamanda içeriği etkili, uygun, güvenli, eleştirel, yaratıcı bir şekilde oluşturmak ve paylaşmak için teknolojinin kullanımına ilişkin bilgi, beceri ve tutumların bir kombinasyonudur. 


Yüksek Tüketimden Fazlası

Neredeyse tüm insan grupları arasında bilgisayar, cep telefonu ve internet kullanımı artıyor olsa da, bu onların becerilerini geliştirdikleri ve hayatın birçok farklı alanında bundan faydalanabilecekleri anlamına gelmiyor. Araştırmalar, büyük miktarda bilgisayar, mobil ve internet kullanımının yalnızca operasyonel düzeyde dijital becerilere katkıda bulunduğunu göstermiştir. Eleştirel arama ve bilgi seçimi için daha yüksek bilişsel yetenek, daha fazla tüketimin bir sonucu değildir. Kullanıcılar aynı seviyede kalabilir ve yalnızca belirli uygulamaları kullanabilir. Bu nedenle, yüksek teknoloji tüketimi, dijital yeterliliğin kanıtı olarak görülmemelidir (Van Deursen, 2010).

Hayatboyu Öğrenme

Bu anlayış göz önünde bulundurularak, dijital yeterlilik Avrupa Komisyonu tarafından yaşam boyu öğrenme için sekiz temel yeterlilikten biri olarak kabul edildikten sonra, büyük bir AB araştırma projesi tarafından en iyi tanımlardan biri ve zaman testine karşı en az savunmasız olan belirlenmiştir. Dijital Yetkinlik Çarkının teorik temeli, bu tanımın dayandığı araştırma ve deneylerdir.


Haritalama Dijital Yetkinlik

Aşağıda, Dijital Yetkinlik Çarkının dijital yeterliliklerinin haritasını çıkarırken yapılan bazı metodolojik ve teorik hususlar açıklanmaktadır.

Dijital yeterlilik kavramının anlaşılması o kadar çeşitlidir ki, ortak veya küresel olarak kabul edilmiş bir tanım yoktur. Aynısı, dijital araçlar ve süreçlerle ilgili hemen hemen tüm kavramlara oldu ve oluyor. Buna, diğer şeylerin yanı sıra, yeni faaliyetler ve hedefler sağlayan ve yaratan teknolojilerin sürekli ve hızlı gelişimi neden olur. Örnekler arasında BT okuryazarlığı, dijital okuryazarlık, medya okuryazarlığı, bilgi okuryazarlığı, internet okuryazarlığı vb. sayılabilir. Bunlar teknolojik gelişmeyle birlikte ve toplumun yeni yeterliliklere olan ihtiyacı fark etmesiyle ortaya çıkmıştır.

Terimin bu kadar çok ve çeşitli tanımlarının olması önemini yansıtmaktadır. Hepsinin ortak noktası, artık teknolojiye erişim ve teknoloji kullanımıyla ilgili değil, yaşam, iş ve öğrenim için ondan anlamlı şekillerde yararlanma yeteneği ile ilgili olmasıdır.

Bu şaşırtıcı miktarda terim ve tanımda iki ana yaklaşım vardır:

A) Yüksek bir kavramsal düzeyde, konuları soyut bir düzeyde açıklayan ve bu nedenle teknolojik değişime karşı daha bağışık olan. 

B) Genel amaç için önemli olan belirli bilgi, beceri ve yeterlilikleri tanımak: belirlenen alanda insanların kapasitesini değerlendirmeye ve hedeflenen öğrenmeyi başlatmaya hizmet edebilecek belirli temel bilgi, beceri ve tutumları belirlemek. Bu amacı metodik olarak desteklediği için Dijital Yetkinlik Çarkı ile ikinci yaklaşımı seçtik. Ancak bu yaklaşım, doğası gereği, mevcut dijital araçlara ve olası faaliyetlere daha fazla bağımlıdır ve bu nedenle düzenli revizyon gerektirir.

 

Dijital Yetkinlik Birkaç Öğrenme Alanından Oluşur

Dijital yetkinliğin haritasını çıkarmak için kavramın hangi yapı taşlarından oluştuğuna daha derine inmek gerekiyor. Dijital yetkinliğin pratikte dijital bir platformu kullanma becerisinden daha fazlası olduğu tartışılmaktadır.

Bunun yerine dijital yetkinlik, bağlama uygun bilgi, beceri ve tutumları birleştirme yeteneği olarak anlaşılmalıdır. Dijital yeterlilik bu nedenle aşağıdaki alanlara ayrılmıştır:

1) Dijital araçları ve medyayı kullanmak için araçsal beceriler.

 2) Teknoloji ile ilgili bilgi, teori ve ilkeler.

 3) Stratejik kullanım, açıklık, eleştirel anlayış, yaratıcılık, hesap verebilirlik ve bağımsızlığa yönelik tutumlar. Bu üç boyuta öğrenme alanları denir.

Dijital yetkinliğin bu üç ayaklı bölümündeki nokta, güçlü dijital yetkinliklerin sadece yüksek dijital teknoloji tüketimi nedeniyle organik olarak yaratılmadığı gerçeğini vurgulamaktır. Örneğin, bir araştırma, ankete katılanların %19,5’inin doktora gitmemeyi, %7,9’unun ise doktor tavsiyelerine uymamayı hem de internette bulunan bilgiler nedeniyle tercih ettiğini göstermiştir (Ala-Mutka, 2008). Ankete katılanlar, bu tür kaynakların nasıl bulunacağı konusunda bilgi sahibi olmanın yanı sıra, bir web tarayıcısı aracılığıyla bilgi aramak ve bulmak için gerekli becerilere sahiptir. Öte yandan, buldukları içeriğin eleştirel anlayışından (okuma tutumu) yoksundurlar.

Bilgi

Bilgi, öğrenme yoluyla elde edilen özümsenmiş bilgilerin sonucudur . Bilgi , bir iş veya çalışma ile ilgili gerçeklerin, teorilerin, ilkelerin ve geleneklerin bir toplamıdır . Bilgi en iyi teorik veya olgusal olarak tanımlanabilir . Dijital Yetkinlik için şarttır.

Örnekler

 • Üretken bilgi, örneğin, yeni teknolojilerin farkındalığını ve mevcut bir iş akışı sürecini nasıl faydalı bir şekilde destekleyebileceklerini içerir.
 • İletişimsel bilgi, örneğin medya etkilerine ilişkin teorileri veya bir dizi dijital işbirliği araçlarının bilgisini içerir.
 • Bilgilendirici bilgi, örneğin ilgili arama motorlarının bilgisini, self-servis çözümlerini, depolama olanaklarını ve bilgilerin geçerliliğini değerlendirme stratejilerini içerir.

Beceri

Beceri, pratikte bir görevi veya sorunu çözme yeteneği iken, araçsal beceri bir yöntemi, bir materyali veya bir aracı
uygulama yeteneğidir .

Örnekler

 • Üretken beceriler, örneğin, çeşitli türlerde multimedya oluşturmak veya düzenlemek için çeşitli uygulamaları kullanma becerisidir.
 • İletişim becerileri, örneğin iletişimsel görevleri çözmek için metodolojilerin, stratejilerin ve uygulamaların kullanılmasıdır.
 • Bilgilendirici beceriler, örneğin, oturum açma kullanımı, bir ödev için kaynak bulma veya bir dosyayı başka bir biçime dönüştürmedir.

Davranış

Tutumlar, eylemlerin arkasındaki düşünme biçimlerini ve motivasyonları temsil eder.
Bu nedenle, insanların dijital faaliyetleri üzerinde büyük bir etkiye sahiptirler .
Bu, örneğin etik, değerler, öncelikler, hesap verebilirlik, işbirliği ve özerkliği içerir.

Örnekler

 • Dijital üretime yönelik tutumlar, örneğin neyin üretilmesi ve paylaşılması gerektiğine ilişkin etik düşünceleri içerebilir.
 • İletişime yönelik tutumlar, örneğin, medya aracılığıyla başkalarıyla konuşarak değer ve anlam bulup bulmadığınız olabilir. Veya, alıcı tarafından yanlış anlaşılmamaları için formülasyonlara çok dikkat ediyorsanız.
 • Bilgiye yönelik tutumlar, örneğin, dijital bilgileri bulma ve saklama konusunda proaktif, analitik veya kritik bir konum olabilir.

Bir yetkinliği güçlendirme yöntemi, aynı zamanda, hangi öğrenme alanının ilk önce bir zorlamaya ihtiyaç duyduğuna da bağlıdır. Örneğin, bir kitap öğreterek veya okuyarak bilgi geliştirilebilirken, somut ve pratik bir problem veya görev çözerek beceriler geliştirilebilir. Tutumlar , çalışılması en önemli ve en zor alandır, çünkü çoğu insan tutumları tarafından yönetilir. Süreç, eski alışkanlıklardan vazgeçmeyi, yönetime olan güveni güçlendirmeyi, motivasyonel konuşmaları, daha iyi açıklamaları, genel kurulda beklentilerin ayarlanmasını, değişime daha fazla katılımı vb. içerebilir.

Öğrenme alanları karşılıklı olarak birbirine bağlıdır. Örneğin, bir alandaki daha fazla bilgi, tutum değişikliğine neden olabilir. Aynı şekilde, bir alana yönelik ayırt edici bir ilgi (okuma tutumu), o alan hakkında daha fazla bilgi arzusuna yol açabilir.

Dijital Beceriler Farklı Yaşam Alanlarıyla Örtüşüyor

Sanayi toplumunda insan yaşamı iş (patron, iş arkadaşları ve astlar), ev (baba, anne, çocuklar) ve derneklerden (arkadaşlar ve muhalifler) oluşuyordu. Bunlar ayrı ve açıkça bölünmüş dünyalardı. Bizim bilgi toplumumuzda, yaşam alanlarından bahsetmek daha doğru olur, çünkü çok daha fazlası var ve örtüşüyorlar. Örneğin yaşam alanları iş, ev, aile, ilgi alanları, arkadaşlar ve tüketim olabilir.

Dijital yetkinliğin ölçülebilir bileşenleri, birden çok yaşam alanında dijital yeterliliğin avantaj ve dezavantajlarını içerecek kadar geniş ve çeşitli olmalıdır. Bir çalışan, vatandaş, tüketici veya eğlence için olsun. Dijital bir bağlamda, bu yaşam alanları o kadar örtüşüyor ki, ayrılmaları mantıklı değil. Enstrümantal beceriler ve uygulamalar iş ve boş zaman arasında açık bir şekilde farklılık gösterebilir, ancak dijital bilgi, iletişim, üretim ve güvenlikle ilgili temel tutumlar, stratejiler, etik ve bilgiler önemli ölçüde örtüşecektir. Aynı zamanda, bir yaşam alanında öğrenilen ve kullanılan bir dijital yeterliliğin başka bir yaşam alanında büyük ölçüde uygulanabileceği anlamına gelir. Daha az iyi haber, bunun kötü alışkanlıklar için de geçerli olmasıdır.

dijital yetkinlik

Dijital Yetkinliklerden Etkilenen Alanlar

Dijital yeterlilik için ölçülebilir yapı taşları, yaşamın çeşitli alanlarında genel avantajlar ve dezavantajlar ışığında oluşturulmalı ve tüm öğrenme alanlarından öğeler içermelidir. Dijital beceriler insanlara farklı şekillerde fayda sağlayabilir. İşte dijital yeterliliklerden veya bunların eksikliğinden etkilenen, hayatın çok farklı alanlarındaki alanlara bazı örnekler.

Mahremiyet

Sosyal ağların kullanımı arttıkça, kullanıcıların bu platformların, kişisel bilgiler ve kritik anlayış için uygun ayarlar olmadan, kişisel verilerin kontrolünün kaybolmasına neden olabileceğini anlamaları çok önemlidir (örn. ticari amaçlar için).

İş

BT becerileri, tüm sektörlerde ve neredeyse her tür görev için BT yetkin profesyonellere duyulan ihtiyaç nedeniyle istihdamın ana odak noktası haline geldi. Araştırmalar, internet becerisine sahip çalışanların hayallerindeki işe daha iyi eriştiklerini ve daha iyi ücret aldıklarını göstermiştir. Bir araştırma, %58’inin dijital teknolojilerin iyi bir iş bulmalarına yardımcı olduğuna inandığını gösterdi (Van Deursen, 2010).

Kimlik Hırsızı

Kişisel bilgileri çevrimiçi yayınlamak, kullanıcıları kimlik hırsızlığına, tacize veya diğer istenmeyen sonuçlara da maruz bırakabilir. Kişilerin kendileri için oluşturdukları risklerin yanı sıra, kötü niyetli kişilere hassas bilgileri ileten kötü amaçlı yazılımlar veya virüsler gibi çeşitli teknik risklere (çevrimiçi bankacılık şifreleri, genel girişler vb.) maruz kalabilirler.

Kariyer

Kişisel bilgilerin yayınlanması, daha sonra işgücü piyasasını etkileyebilecek kalıcı görünür izler yaratır. Bir araştırma, işverenlerin yaklaşık %50’sinin iş adaylarını araştırmak için sosyal medyayı kullandığını ve %35’inin adayı işe almamalarına neden olan içerik bulduğunu buldu (Careerbuilder, 2009). Örneğin uygunsuz fotoğraflar, tutumlar, alkol tüketimi, uyuşturucular veya iş arkadaşlarına yönelik iftiralar.

Sorumluluk, Etik ve Hukuk

İnsanlar sadece kendilerine değil, başkalarına da zarar verebilirler. İnsanlar genellikle arkadaşları ve meslektaşları hakkında hassas bilgileri ifşa eder – çoğunlukla eğlence için olsa da (Get Safe Online, 2007). Bir işyerinde birçok durumda çalışan aleyhine disiplin soruşturmasına yol açmıştır (Proofpoint, 2007). İnsanlar genellikle mevcut norm ve kanunlardan habersizdir (Chou ve diğerleri, 2007).

Zorbalık

Okullarda siber zorbalık, hem öğrenciler hem de öğretmenler için bir endişe kaynağıdır ve öğrencilerin %43’ü çevrimiçi zorbalığa maruz kalmıştır (Palfrey, Sacco, Boyd, DeBonis & Tatlock, 2008). Bir çalışma, %21’inin çocuklarının zorbalığa neden olabilecek isimlerini ve resimlerini yayınladığı ebeveynler tarafından bunun desteklendiğini göstermektedir (ConsumerReports.org, 2011). Birçok ebeveyn, çocuklarını dijital dünyada korumak, onlara yardım etmek ve eğitmek için daha iyi dijital becerilere ihtiyaç duyar.

Eleştirel Anlama

Çevrimiçi içerik, insanların kararlarını ve faaliyetlerini etkiler ve bu nedenle insanların interneti, bilgilerin geçerliliğinin mutlaka doğrulanmadığı bir kaynak olarak anlamaları çok önemlidir. Örneğin, bir anket Avrupalı ​​internet kullanıcılarının %34’ünün bir blogdaki olumsuz yorum nedeniyle seçilen bir ürünü satın almamaya karar verdiğini gösteriyor (Hargittai, 2009). İnternette, bilginin güvenilirliğini ve değerini değerlendirmekten okuyucu ve alıcı sorumludur ve insanların bunu anlaması önemlidir. Birçok okul ve eğitim programı, öğrencilerin eleştirel ve sorumlu kullanım becerilerine sahip olmadığına inandıkları için Wikipedia’nın kaynak olarak kullanılmasını yasakladı.

yenilik

Dijital yetkinlik, hem bireyler hem de organizasyonlar için gelişmelere ayak uydurmak, verimliliği artırmak ve yeni ürün ve süreçlere yenilik getirmek için önemlidir. Dijital medyadan yararlanma becerisine sahip olmayanlar, teknolojinin sunduğu yeni olanaklardan dışlanmaktadır. Bu şekilde, dijital medyayı kullanan ve kullanmayan kişi veya kuruluşlar arasında bir bölünme (veya dijital bölünme) oluşturma riskini alıyoruz. Çok dar bir kitleye sahip olsalar bile yenilikçi iş alanları için çevrimiçi bir platform oluşturmak kolay olduğundan, dijital ağlar herhangi bir girişimci için de önemlidir.

Sosyal eşitsizlik

Araştırmalar, BİT’in geleneksel sosyal eşitsizlik biçimlerini güçlendirdiğini gösteriyor. İyi dijital becerilerin ekonomik, sosyal, sağlık, kültürel ve toplumsal faydaları, halihazırda bu faydalara sahip olanlar için daha erişilebilir ve düşük vasıflı, işsiz veya sosyal desteği olmayan yaşlılar gibi en muhtaçlar için daha az erişilebilirdir (Van Deursen, 2010). ) . Bu nedenle, yaşları, meslekleri veya mevcut BİT kullanımları ne olursa olsun tüm vatandaşlar için dijital becerilerin geliştirilmesini teşvik etmek için girişimlerde bulunulmalıdır.

Sosyal İnovasyon

Güçlü dijital becerilere sahip kişiler, sosyal yenilikler ve girişimler için çok çeşitli dijital platformları kullanabilir. Örneğin, yerel bir toplulukta toplu girişimler başlatmak, bir proje başlatmak veya afet mağdurlarına yardım etmek.

ekonomi

BT becerilerinin, daha düşük fiyatlar arayabilmeleri ve farklı kanallardan ürün ve hizmet alıp satabilmeleri nedeniyle sıradan tüketiciler için ekonomik etkileri de vardır.

Eğitim

Dijital araçlar ve medya da yaşam boyu öğrenmeye yeni bir boyut kazandırıyor. Yenilikçi öğrenme yöntemleri geliştirmenin ve öğrenci merkezli yaklaşımlarla öğretimin yanı sıra okulları organize bir işbirliği içinde birbirine bağlamanın bir yolunu sağlarlar.

Profesyonel Ağlar

Bilginin geliştirildiği ve değiş tokuş edildiği birçok profesyonel ağ vardır. İnsanlara kişisel aktivitelerinin bir parçası olarak – öğrenmeye başlamadıklarında bile – informal öğrenme sağlamaya yardımcı olur (Ala-Mutka, 2010). Çevrimiçi uygulama toplulukları aracılığıyla, çalışanlara ve profesyonellere, görevlerle ilgili yardım almaları ve dünya çapındaki diğer profesyonellerle bilgi geliştirmeleri için yeni ve etkili bir yol verilmiştir.

görünürlük

Dijital sosyal platformlar aynı zamanda insanların kişisel ifadelerini paylaşabilecekleri ve bir izleyici kitlesiyle etkileşime girebilecekleri yeni bir ortam sağlıyor. Örneğin, bir blog araştırması, blog yazarlarının platformu yaratıcı ifade (%77), kişisel deneyimlerini paylaşmak (%76) ve pratik bilgileri paylaşmak (%64) için kullandığını gösterdi (Lenhart & Fox, 2006). İnsanlar ayrıca profesyonel veya sanatsal becerilerini çevrimiçi portallar aracılığıyla gösterebilir ve böylece profesyonel kimliklerini ve güvenilirliklerini geliştirebilirler.

Vatandaşlık

Dijital medya, çok çeşitli kaynaklardan güncel bilgilere ulaşmanın mümkün olduğu birçok kaynağa erişim sağlar. Yerel olarak ve dünyanın geri kalanında devam eden olaylar hakkında daha iyi ve daha geniş bilgi sahibi olma fırsatı sunar. Bu çevrimiçi kaynaklar ayrıca insanların kendi endişelerini ve fikirlerini ifade etmelerine veya sorunları bildirmelerine ve vurgulamalarına olanak tanır.

Sağlık

Çeşitli çevrimiçi ağların ortaya çıkması, nadir hastalıkları olan hastalar veya hasta çocukların ebeveynleri için yeni destek programları da sağlıyor. Bireyler tarafından değil, aynı zamanda profesyoneller tarafından ve bazen de profesyonel editoryal kontrolle oluşturulan bilgi ve kaynaklar vardır. Genel olarak, çevrimiçi olarak sağlık hakkında çok fazla bilgi var. Bir araştırma, yetişkin internet kullanıcılarının %83’ünün sağlık bilgilerini bulmak için çevrimiçi kaynakları kullandığını buldu (Fox & Jones, 2009).

Entegrasyon

Sosyal teknolojiler, ilgi alanlarınıza, değerlerinize veya tutumlarınıza dayalı olarak ilginç toplulukları belirlemenize veya yeni bağlantılar oluşturmanıza olanak tanır. Araştırmalar, iyi dijital yeterliliklerin göçmenlerin ve etnik azınlıkların sosyal ve kültürel entegrasyonuna katkıda bulunabileceğini göstermiştir (Redecker, Hache & Centeno, 2010).

sosyalleşme

Dijital teknolojiler, tanıdığımız insanlarla teması sürdürme fırsatı yaratır. Teknoloji, aksi takdirde sosyal olarak etkileşimde bulunamayacak kişiler (örneğin yaşlılar, uzaktan çalışanlar veya birbirinden uzaktaki aile üyeleri) için iletişimi destekler. Araştırmalar ayrıca interneti kullanmayı öğrenen yaşlıların yaşlanmaya karşı daha olumlu tutuma sahip olduklarını ve daha yüksek düzeyde sosyal destek ve topluluk deneyimlediklerini göstermektedir (Cody ve diğerleri, 1999).

Dijital Yeterliliğin Ana Alanları

İddia edildiği gibi, dijital yeterlilik veya eksikliği çok çeşitli alanları etkiler. Hayatın birçok alanında profesyonel kavramların bu karmaşıklığı nedeniyle, dijital yetkinliği birkaç ana alanda kategorize etmek ve basitleştirmek mantıklıdır.

Aşağıda, dijital yetkinliğin dört ana alana ayrıldığı bir model yer almaktadır. Elbette uygulamada bu tür alanlar ve tek bir alana izole edilemeyecek çok çeşitli faaliyetler arasında bir örtüşme vardır. Birkaç genel alanın karmaşıklığını azalttığımızda, doğruluk da düşer. Bunun yerine elde ettiğimiz şey, dijital yetkinliğin haritasını çıkarmanın amacı olan daha iyi bir genel bakış ve alanın daha kolay anlaşılmasıdır.


Bilgi


Dijital bilgileri tanımlama, bulma, alma, saklama, düzenleme ve analiz etme
ve alaka ve amacı değerlendirme becerisi

İletişim

Uygun medya, ton ve davranışı kullanmanın yanı sıra
sanal ekipler ve ağlarla iletişim kurma, işbirliği yapma, etkileşim kurma ve bunlara katılma becerisi

Üretme

Dijital içerik oluşturma, yapılandırma ve düzenleme
, dijital sorunları çözme ve
teknolojiden yararlanmanın yeni yollarını keşfetme becerisi

Emniyet


Veri, kimlik
ve iş kazaları ile ilgili olarak dijital teknolojiyi güvenli ve sürdürülebilir şekilde kullanabilme ve
yasal sonuçlara, haklara ve görevlere dikkat edebilme


Ana alanlar hala soyut ve ölçülmesi zor bir seviyede. Ölçümü mümkün kılmak için, ana alanlar bu nedenle daha küçük parçalara bölünmelidir.

Aşağıdaki bölümlerde, her bir ana alan dört dijital yeterliliğe bölünmüştür.


Bilgi

Bilgi: Dijital bilgileri tanımlama, bulma, alma, saklama, düzenleme ve analiz etme ve alaka ve amacı değerlendirme yeteneği

Bilgi’deki tipik olarak güçlü meslekler kütüphaneciler, okul öğretmenleri ve araştırmacılardır.

Bilgi ana alanını somutlaştırmak için aşağıdaki dört yeterliliğe ayrılmıştır. Her bir dijital yeterlilik için, yetkinliği daha da netleştirmeyi amaçlayan örnekler eklenmiştir.


Depolamak

Hem güvenliği hem de erişilebilirliği göz önünde bulundurarak dijital materyali biçimlendirme, düzenleme ve saklama yeteneği

Örnekler

 • İçerik depolanırken güvenliği, kullanılabilirliği ve yasallığı dikkatlice değerlendirin
 • Malzemenin nerede ve nasıl saklandığına ilişkin yönergeleri anlar.
 • Bir resmi en uygun biçimde (örneğin, JPG, PNG veya raw) biçimlendirebilir ve kaydedebilir.
 • Bulutta, sabit sürücüde veya taşınabilir bir cihazda veri depolamanın artılarını ve eksilerini öğrenin.
 • Örneğin, fotoğraflarınızı, videolarınızı ve belgelerinizi bulutta nasıl depolayacağınızı biliyorsunuz.
 • Örneğin, içeriği tekrar kolayca bulabileceğiniz bir şekilde depolamakta iyisiniz.
 • Örneğin, birçok farklı dosya türünün artılarını ve eksilerini biliyorsunuz.

Arama

Dijital bilgileri arama ve bulma, birçok çevrimiçi kaynak arasında gezinme ve alakasız bilgileri sıralama yeteneği

Örnekler

 • İlgili arama motorlarını kullanarak karmaşık bir konuyu hızlıca inceleyebilir, gerçekleri, öğrenme materyallerini veya uzmanları bulabilirim.
 • Filtreleri kullanarak arama sonuçlarını tarihe, yazara, multimedyaya veya dosya biçimine göre sıralayabilirim.
 • Örneğin, sezgisel olarak ve ilk seçenek olarak internetten tren tarifelerine, gerçeklere, çalışma saatlerine ve haberlere bakıyorum.

Kritik değerlendirme

Gönderildiğinde ve alındığında dijital bilgileri işleme,
anlama ve eleştirel olarak değerlendirme becerisi

Örnekler

 • Kişisel ilgi alanları, profil resmi, medeni durum ve din gibi bilgilerin gelecekteki kariyerleri nasıl etkileyebileceğini her zaman çok dikkatli bir şekilde düşünün.
 • Arama robotlarının dijital kaynakları nasıl işlediğini ve indekslediğini ve bu arama sonuçlarının kullanıcıya nasıl döndürüldüğünü anlayın.
 • Örneğin, her zaman yazarı ve web sitesinin güvenilirliğini ve bilgilerin ne kadar eski olduğunu düşünürüm.
 • Örneğin, internette okuduklarınızın gerçekten doğru olup olmadığını düşünüyorsunuz.
 • Örneğin, gönderenin olduğundan farklı göründüğü mesajları veya e-postaları tanıyabilirsiniz.

Self servis


Çevrimiçi self servis çözümlerini arama ve bunlardan yararlanma yeteneği ve arzusu

Örnekler

 • Örneğin kredi kartı bilgilerini, ev adresini veya sosyal güvenlik numarasını kullanırken kendinizi güvende hissedin.
 • Örneğin adres değişikliği yapabilirim, sağlık kartı başvurusu yapabilirim, dişçi randevusu alabilirim veya internet bankacılığından fatura ödeyebilirim.
 • Telefonla aramadan veya şahsen sormadan önce her zaman çevrimiçi bir self servis çözümü arayın (örneğin randevular veya bilet satın almak için).

İletişim

İletişim: Uygun medya, ton ve davranışı kullanmanın yanı sıra sanal ekipler ve ağlarla iletişim kurma, işbirliği yapma, etkileşim kurma ve bunlara katılma becerisi

Tipik olarak İletişim içindeki güçlü meslekler gazeteciler, İK, pazarlamadır.

İletişim ana alanını somutlaştırmak için aşağıdaki dört yeterliliğe ayrılmıştır. Her bir dijital yeterlilik için, yetkinliği daha da netleştirmeyi amaçlayan örnekler eklenmiştir.


Aktif katılım

Dijital ortamlarda yararlanma, fikirleri ifade etme veya başka bir şekilde aktif olarak katkıda bulunma ve kendinizi görünür kılma yeteneği ve ilgisi

Örnekler

 • İnternetin siyasi tartışmalar ve siyasi mesajları paylaşma olanaklarının artılarını ve eksilerini anlamak. Örneğin, viral medya.
 • Örneğin Meetup, Pinterest, Flickr, LinkedIn, Blogster, Youtube ve Twitter gibi profesyonel veya sosyal ağları biliyorum.
 • Örneğin, sık sık gazete makalelerine yorum yapıyorum, bir bloga yazıyorum, sosyal medyada gönderiler paylaşıyorum veya profesyonel bir ağda aktif olarak yer alıyorum.

İşbirliği


Ekip çalışması, koordinasyon ve işbirliği süreçleri için teknolojileri ve medyayı kullanma becerisi

Örnekler

 • Örneğin, bir metin yazarken belirli bir ton kullanarak alıcıya bir görüş veya duygu ifade etme yeteneğine sahibim.
 • Örneğin, bir e-postayı hızlı bir şekilde yazmak, anlamı net ve yanlış anlaşılmadan iletir.
 • Dijital işbirliklerinin ilkelerini öğrenin ve bir projeyi bir ekiple nasıl koordine edeceğinizi anlayın.
 • Bir grupta birlikte çalışmak için çeşitli dijital işbirliği araçlarına aşinasınız ve bunları kullanabilirsiniz.
 • Örneğin, teknolojinin ne zaman işbirliğini daha kolay ve daha iyi hale getirebileceğini (ve yapamayacağını) bilirsiniz.

Sosyal Farkındalık

Bağlam ve sosyal ilişkiler açısından davranış,ton, dil ve teknolojiyi uzlaştırma becerisi

Örnekler

 • Başkalarının sınırlarına saygı duyuyorsunuz – örneğin, sizden kibarca yapmalarını isterlerse başkaları hakkındaki içeriği silerek
 • Saldırgan bir yoruma veya kaba bir e-postaya nasıl yanıt vereceğim konusunda önceden belirlenmiş bir pozisyonum var.
 • Başkalarının duygularına, düşüncelerine ve tutumlarına ilişkin sempatik bir içgörüye sahibim (onlarla hiç yüz yüze tanışmamış olsam bile).
 • Örneğin, alıcıya göre dilleri, argoyu, görüntü türlerini, renkleri veya multimedyayı uyarlamada iyiyim.
 • Örneğin, internette tanıştığınızda başkalarının duygularını, düşüncelerini ve tutumlarını anlamakta iyisiniz.
 • Örneğin, ertelemeden bilgisayarınıza veya tabletinize konsantre olarak çalışmakta iyisiniz.

Medya Seçimi


Çok çeşitli dijital platformlar aracılığıyla etkileşim kurabilme ve belirli bir alıcı veya grupla iletişim kurmak için en iyi ortamı seçebilme becerisi

Örnekler

 • Örneğin, farklı medya türlerinin ne için iyi ve daha az iyi olduğunu biliyorsunuz.
 • Örneğin, telefon, e-posta, sohbet, video konferans, SMS gibi iletişim teknolojilerinin çeşitli güçlü ve zayıf yönlerini anlıyorum.
 • Çevrimiçi bir hizmeti kullanmak için her zaman kabul edilecek kuralları kontrol etmek (örn. e-kutu kullanım koşulları)
 • Bazı durumlarda, bir resim bin kelimeye bedeldir. Diğer durumlarda, en iyi format kısa bir video olabilir.

Üretme

Üretim alanında tipik olarak güçlü meslekler tasarımcılar, programcılar ve BT uzmanlarıdır.

Üretim ana alanını somutlaştırmak için aşağıdaki dört yetkinliklere ayrılmıştır. Her bir dijital yeterlilik için, yetkinliği daha da netleştirmeyi amaçlayan örnekler eklenmiştir.


Üretim ve Paylaşım

Parçaları oluşturma, birleştirme ve içeriğibirçok farklı biçimde değiştirme yeteneği . Örneğin resimler, metin, video veya ses

Örnekler

 • Örneğin, web’e yüklediklerinizin serbestçe erişilebilir, gizli veya kapalı bir grup içinde olup olmadığını her zaman düşünürsünüz.
 • Bir resmi en uygun biçimde (örneğin, JPG, PNG veya raw) biçimlendirebilir ve kaydedebilir.
 • Yalnızca dijital olan bir ürün yaratmaktan keyif alıyorum. Örneğin, bir resim, bir müzik parçası veya bir video.
 • Örneğin, Photoshop, Final Cut veya Word gibi programlarda fotoğrafları, videoları, metinleri veya sesleri düzenleyebilirim.

Dijital Keşif


Teknolojik gelişmelerden haberdar olma ve yeni dijital fırsatları keşfetme yeteneği ve istekliliği

Örnekler

 • Örneğin, web’de paylaştıklarınızı çoğu kişinin keşfetmesini ve fark etmesini sağlamanın birkaç yolunu biliyorsunuz.
 • Örneğin, web’de ücretsiz olarak metin, video veya resim yükleyebileceğiniz farklı siteleri bilirsiniz.
 • Örneğin, yeni dijital cihazları, çevrimiçi hizmetleri veya yazılımları nasıl kullanacağını hızlı bir şekilde öğrenebilir.
 • Yazılımları ve dijital cihazları sürekli yenilemeyi dert etmeyin ve ayrıca tahriş veya stres hissetmekten de kaçınabilirsiniz.
 • Örneğin, piyasadaki yeni akıllı telefonlar hakkında merak ve yeni araçlar veya teknolojik başarılar hakkında konuşmaya ilgi.

Otomasyon

Bir görevitamamen veya kısmen otomatikleştirebilen ve gerçekleştirebilen dijital çözümleri değiştirme veya oluşturma yeteneği

Örnekler

 • Uygun olduğunda verileri depolamak için Excel, MySQL, Microsoft Access veya Oracle gibi veritabanlarını nasıl kullanacağınızı bilin.
 • Bir programlama kavramından bitmiş bir yazılım parçasına giden süreç bilgisi.
 • Örneğin, zorunlu bir kursun ne zaman daha esnek e-öğrenme ile değiştirilebileceğini veya haftalık bir toplantının ne zaman bir video konferans ile değiştirilebileceğini anlama.

Yapılandırma


Uygulamaları ve cihazları kendi kişiseltercihlerine göre ayarlama ve teknik sorunları veya görevleri çözme becerisi

Örnekler

 • Teknik bir sorun ortaya çıktığında çok sinirlenmeyin veya pes etmeyin.
 • Tam olarak ne olacağını önceden bilmeden bir şeyler denemekten korkmayın (örneğin, bir yazıcı ne zaman yazdırmaz).
 • CPU, RAM, anakartlar, kablolar (örn. HDMI) ve ağ yönlendiricileri gibi öğeler arasındaki bağlantıyı anlayın.

Emniyet

Güvenlik içinde tipik olarak güçlü meslekler polis, avukatlar ve ergonomidir.

Güvenlik ana alanını somutlaştırmak için aşağıdaki dört yeterliliğe ayrılmıştır. Her bir dijital yeterlilik için, yetkinliği daha da netleştirmeyi amaçlayan örnekler eklenmiştir.


Yasa

Dijital davranış, bilgi ve içerik için mevcut yasalar ve lisanslar hakkında bilgi

Örnekler

 • Örneğin, korkutma, taciz, zorbalık ve söylentilerin ve sırların yayılmasının ne zaman sinir bozucu olmaktan yasa dışı olmaya dönüştüğünü bilin.
 • Örneğin, herhangi bir şey için kullanmadan önce bir fotoğrafa hakkım olup olmadığını kontrol etmek.
 • Pazarlama, söylentiler, spam, telif hakkı, tehditler, ayrımcılık, özel fotoğraflar veya web’deki spekülasyonlarla ilgili yasayı öğrenin.
 • Örneğin, başkaları hakkında yazmanın veya paylaşmanın yasal ve yasa dışı olduğundan eminsiniz.
 • Web’den başkalarının yaptığı bir şeyi kullandığınızda, örneğin Telif Hakkı ve Creative Commons lisanslarını dikkate alırsınız.

Kimlik yönetimi


Kişisel bilgilerinizi çevrimiçi olarak izleme ve koruma ve kişisel dijital ayak izlerinin sonuçlarını anlama yeteneği

Örnekler

 • Örneğin, kişisel bilgileri web’de paylaşırsanız başınıza neler gelebileceğini göz önünde bulundurarak
 • Profil resmi, medeni durum, siyasi görüş ve din gibi kişisel bilgilerin gelecekteki kariyerleri nasıl etkileyebileceğini her zaman çok dikkatli bir şekilde düşünün.
 • Profil fotoğrafı, önceki yorumlar, adres, iş, eğitim vb. kişisel verileri nasıl arayacağınızı ve bulacağınızı bilin.
 • Örneğin, bir kamusal alanda diğer insanları veya kuruluşları eleştirmenin veya iltifat etmenin onları nasıl etkileyebileceğini anlayın.
 • Örneğin, hangi resimlerin ve hangi bilgilerin web’de olmaması gerektiği gibi kişisel olduğuna karar verdiniz.

Veri koruması – Dijital Yetkinlik


Hassas verileri belirleme ve koruma ve bilgili riskleri anlama becerisi

Örnekler

 • Örneğin, gönderildiğinde hattın şifrelenmesini sağlarken belgeler üzerinde 2 Adımlı doğrulama veya parola koruması kullanma yeteneği.
 • Kullanıcı adı, parola veya kredi kartı ayrıntıları gibi hassas verileri sizden almaya yönelik girişimleri tanıma yöntemleri.
 • Örneğin, semboller, sayılar, büyük harfler kullanarak ve aile veya evcil hayvan adları kullanmadan parola oluşturma alışkanlığı.

Sağlık

Teknoloji ve medya ile çevrili bir günlük yaşamda hem
fiziksel hem de zihinsel sağlığa özen gösterme becerisi

Örnekler

 • Geri alma, arama, ekran görüntüsü, kalın, gezinme veya yakınlaştırma (ctrl +) gibi en yaygın kısayol tuşları hakkında bilgi.
 • Örneğin en sağlıklı duruş, ekran yüksekliği, bacak pozisyonu ve en ergonomik çalışma araçları hakkında bilgi.
 • Örneğin, baş ağrısı, bulanık görme veya bilekte ağrı, aşırı kullanım belirtileri olabilir.

bibliyografya

 • Ala-Mutka, K. (2008). Sosyal Bilişim: İşbirlikçi İçeriğin Kullanımı ve Etkileri Üzerine Çalışma IPTS Sosyal Bilişimin Sosyo-ekonomik Etkisi Üzerine Keşif Araştırması: İleriye Yönelik Teknolojik Araştırmalar Enstitüsü, Ortak Araştırma Merkezi, Avrupa Komisyonu.
 • Ala-Mutka, K. (2010). Gayri Resmi Çevrimiçi Ağlarda ve Topluluklarda Öğrenme: İleriye Yönelik Teknolojik Araştırmalar Enstitüsü, Ortak Araştırma Merkezi, Avrupa Komisyonu.
 • Benjamin Bloom ve diğerleri (1956). Eğitim Amaçlarının Taksonomisi: Eğitim Amaçlarının Sınıflandırılması. New York: McKay.
 • Chou, C., Chan, PS ve Wu, HC (2007). Öğrencilerin siber telif hakkı yasalarına ilişkin anlayışlarını ve alternatif kavramlarını değerlendirmek için iki aşamalı bir test kullanmak. İngiliz Eğitim Teknolojisi Dergisi, 38(6), 072-1084.
 • Cody, MJ, Dunn, D., Hoppin, S., & Wendt, P. (1999). Gümüş sörfçüler: Yaşlı yetişkin öğrenciler arasında İnternet kullanımını eğitmek ve değerlendirmek. İletişim Eğitimi, 48(4), 269-286.
 • Tüketici Raporları.org. (2011). Çevrimiçi maruz kalma – Sosyal ağlar, cep telefonları ve dolandırıcılıklar güvenliğinizi tehdit edebilir. Tüketici Raporları, (Haziran 2011).
 • Fox, S. ve Jones, S. (2009). Sağlık Bilgisinin Sosyal Yaşamı: Pew İnternet ve Amerikan Yaşamı Projesi.
 • Çevrimiçi Güvende Olun. (2007). Sosyal ağlar ve kablosuz ağ kullanıcıları, suçlular için ‘zengin seçimler’ sağlar. Dudley: Çevrimiçi Güvende Olun.
 • Hargittai, E. (2009). Web Odaklı Dijital Okuryazarlığın Anket Ölçümleri Üzerine Bir Güncelleme Sosyal Bilimler Bilgisayar İncelemesi, 27(1), 130-137.
 • Lenhart, A. ve Fox, S. (2006). İnternetin yeni hikaye anlatıcılarının portresi. Pew/İnternet.
 • Lorin Anderson ve D. Krathwohl (2001). Öğrenme, öğretme ve değerlendirme için bir sınıflandırma: Bloom’un eğitim hedefleri sınıflandırmasının revizyonu. New York, NY: Addison Wesley Longman
 • Palfrey, J., Sacco, DT, boyd, d., DeBonis, L., & Tatlock, J. (2008). Çocuk güvenliğini ve Çevrimiçi Teknolojileri Geliştirme. İnternet Güvenliği Teknik Görev Gücü’nün nihai raporu. Cambridge (MA), Harvard Üniversitesi’ndeki Berkman İnternet ve Toplum Merkezi: Amerika Birleşik Devletleri Başsavcılarının Sosyal Ağlarına İlişkin Çok Devletli Çalışma Grubuna İnternet Güvenliği Teknik Görev Gücü.
 • Proofpoint, I. (2007). Günümüzün İşletmelerinde Giden E-posta ve İçerik Güvenliği.
 • Redecker, C., Hache, A. ve Centeno, C. (2010). Göçmenler ve Etnik Azınlıklar için Eğitim ve İstihdam Fırsatlarını Teşvik Etmek İçin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı: İleriye Yönelik Teknolojik Araştırmalar Enstitüsü, Ortak Araştırma Merkezi, Avrupa Komisyonu.
 • van Deursen, AJAM (2010). İnternet Becerileri. Bir bilgi toplumunda hayati varlıklar. Twente Üniversitesi.
 • Kaynak: https://digital-competence.eu/dc/front/what-is-digital-competence/#:~:text=Digital%20Competence%20Consists%20of%20Several%20Learning%20Domains&text=Instead%2C%20digital%20competence%20should%20be,using%20digital%20tools%20and%20media.

 


Sizin Tepkiniz Nedir?

Üzgün Üzgün
3
Üzgün
Sevmedim Sevmedim
1
Sevmedim
Şaşkın Şaşkın
2
Şaşkın
Korkunç Korkunç
2
Korkunç
Kızgın Kızgın
0
Kızgın
Mutlu Mutlu
2
Mutlu
Sevdim Sevdim
3
Sevdim
Komik Komik
3
Komik

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bir format seçin
Kişisel Test
Kişiliğe dair bir şey ortaya çıkarmayı amaçlayan sorular dizisi
Basit Test
Bilgiyi kontrol etmek isteyen doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama yapmak
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Liste
Klasik İnternet Listeleri
Geri Sayım Listesi
Klasik İnternet Geri Sayım Listeleri
Açık Liste
Kendi öğenizi gönderin ve en iyi sunum için oy verin
Oylanabilir Liste
En iyi liste öğesine karar vermek için yukarı veya aşağı basın
Fotoyla Anlatım
Kendi resimlerinizi yükleyin ve birşeyler anlatın
Video
Youtube and Vimeo Embeds
Ses
Soundcloud veya Mixcloud İçerikleri
Görsel
Fotoğraf veya GIF
GIF
GIF Formatı