Hocasına ‘dışarıda görüşürüz, şerefsiz’ diyen öğrenciye ilgili karar


Danıştay 8. Dairesi, üniversite öğrencisi olan davacının, hocasına hakaret ettiği gerekçesi ile üniversiteden bir ay uzaklaştırılmasına ilişkin davayı reddeden istinaf mahkemesi kararını onadı.

Olayda, “İşletme Bilimine Giriş” dersinde, sınıfa geç girdiği, dersin hocasıyla tartıştığı, hocanın üzerine yürüdüğü, hocaya “dışarıda görüşürüz” “lan”, “şerefsiz” gibi ifadeler kullandığı, arkadaşları tarafından sınıftan çıkarılmıştır.

İlk derece mahkemesince, “davacının saldırıda bulunduğunun her türlü şüpheden uzak, kesin, somut ve objektif delillerle ortaya konulamadığı, tanık ifadeleri arasındaki çelişkinin giderilemediği gerekçesiyle” işlemi iptal etmiştir.

İstinaf mahkemesi ise, “ilgilinin nedamet duymadığı hususlarının yapılan soruşturma kapsamında alınan ifadelerle sabit olduğu, dolayısıyla yapılan soruşturma sonucu tespit edilen disiplinsizlik nedeniyle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık” bulunmadığı gerekçesi ile davayı reddetmiş ve ilk derece mahkemesi kararını bozmuştur.

Danıştay 8. Mahkemesi ise, “üniversiteden bir ay uzaklaştırmasına ilişkin dava konusu işlemin, öğrencilik statüsünden çıkarılma sonucunu doğuran işlem niteliğinde olmadığından” bölge idare mahkemesinin kararının KESİN olduğu ve temyiz edilemeyeceğini belirtmiştir.

T.C.

DANIŞTAY

SEKİZİNCİ DAİRE

Esas No: 2021/5438

Karar No: 2021/3858

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : .

KARŞI TARAF (DAVALI) : . Üniversitesi Rektörlüğü

VEKİLİ: Av. .

İSTEMİN KONUSU:

. Bölge İdare Mahkemesi… İdari Dava Dairesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Üniversite öğrencisi olan davacı tarafından, üniversiteden bir ay uzaklaştırılmasına ilişkin. tarih, E. . sayılı davalı idare işleminin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

… İdare Mahkemesince verilen. tarih ve E:., K:. sayılı kararda;

Soruşturma raporunda davacının somut ifadesinin değerlendirilmesi gerekirken sözlü olduğu iddia edilen soyut ifadelere yer verildiği, soruşturmacının söz konusu olayı tarafsız ve somut deliller ile ortaya koymadan, davacının ve tanıkların soruşturmaya konu iddialar ile ilgili açıklamalarını dikkate almadan, bu konuda kapsamlı bir değerlendirme yapmadan soruşturmayı eksik olarak tamamladığı, gerek dosyadaki bilgi ve belgelerden, gerek olaya tanık olan öğrencilerin ifadelerinin değerlendirilmesinden davacının .’ü tehdit edip, .’e karşı fiili bir saldırıda bulunduğunun her türlü şüpheden uzak, kesin, somut ve objektif delillerle ortaya konulamadığı, tanık ifadeleri arasındaki çelişkinin giderilemediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:

. Bölge İdare Mahkemesi… İdari Dava Dairesince;

Davacının “İşletme Bilimine Giriş” dersinde, sınıfa geç girdiği, dersin hocasıyla tartıştığı, hocanın üzerine yürüdüğü, hocaya “dışarıda görüşürüz” “lan”, “şerefsiz” gibi ifadeler kullandığı, arkadaşları tarafından sınıftan çıkarıldığı ve bu davranışları nedeniyle nedamet duymadığı hususlarının yapılan soruşturma kapsamında alınan ifadelerle sabit olduğu, dolayısıyla yapılan soruşturma sonucu tespit edilen disiplinsizlik nedeniyle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davalının istinaf başvurusu kabul edilerek İdare Mahkemesi kararının kaldırılmasına ve davanın reddine kesin olarak karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı tarafından, usul ve yasaya aykırı olarak verilen istinaf kararının bozulması gerektiği ileri sürülmüştür.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davalı idarenin savunması alınmamıştır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin incelenmeksizin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Sekizinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun “İstinaf” başlıklı 45. maddesinde, “1) İdare ve vergi mahkemelerinin kararlarına karşı, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi, mahkemenin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde istinaf yoluna başvurulabilir…

3) Bölge idare mahkemesi, yaptığı inceleme sonunda ilk derece mahkemesi kararını hukuka uygun bulursa istinaf başvurusunun reddine karar verir. Karardaki maddi yanlışlıkların düzeltilmesi mümkün ise gerekli düzeltmeyi yaparak aynı kararı verir…

6) Bölge idare mahkemelerinin 46 ncı maddeye göre temyize açık olmayan kararları kesindir.” hükmüne yer verilmiştir.

Aynı kanunun “Temyiz” başlıklı 46’ncı maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde; Belli bir meslekten, kamu görevinden veya öğrencilik statüsünden çıkarılma sonucunu doğuran işlemlere karşı açılan iptal davaları hakkında verilen kararların Danıştay’da, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde temyiz edilebileceği kurala bağlanmıştır.

Uyuşmazlık; . Üniversitesi öğrencisi olan davacının, 07/12/2018 tarihinde “İşletme Bilimine Giriş” dersinde, dersin hocası olan Dr. Öğr. Üyesi .’e hakaret etmek, üzerine yürümek ve tehdit etmek iddiası ile başlatılan soruşturma sonucu “üniversiteden bir ay uzaklaştırma cezası” ile cezalandırılmasına ilişkin işleminin iptali isteminden kaynaklanmaktadır.

Bu durumda; davacının, üniversiteden bir ay uzaklaştırmasına ilişkin dava konusu işlemin, öğrencilik statüsünden çıkarılma sonucunu doğuran işlem niteliğinde olmadığı, dolayısıyla temyiz istemine esas teşkil eden kararın Bölge İdare Mahkemesinin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 46. maddesine göre temyiz yolu açık olmayan “kesin” kararlarından olduğu anlaşıldığından temyiz isteminin incelenmesine yasal olanak bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle,

1. Temyiz istemin incelenmeksizin reddine,

2.Yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmediğinden kullanılmayan .-TL yürütmenin durdurulması harcının istemi halinde davacıya iadesine,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,15/09/2021 tarihinde oybirliği ile kesin olarak karar verildi.


Sizin Tepkiniz Nedir?

Üzgün Üzgün
2
Üzgün
Sevmedim Sevmedim
3
Sevmedim
Şaşkın Şaşkın
2
Şaşkın
Korkunç Korkunç
2
Korkunç
Kızgın Kızgın
1
Kızgın
Mutlu Mutlu
3
Mutlu
Sevdim Sevdim
3
Sevdim
Komik Komik
1
Komik

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bir format seçin
Kişisel Test
Kişiliğe dair bir şey ortaya çıkarmayı amaçlayan sorular dizisi
Basit Test
Bilgiyi kontrol etmek isteyen doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama yapmak
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Liste
Klasik İnternet Listeleri
Geri Sayım Listesi
Klasik İnternet Geri Sayım Listeleri
Açık Liste
Kendi öğenizi gönderin ve en iyi sunum için oy verin
Oylanabilir Liste
En iyi liste öğesine karar vermek için yukarı veya aşağı basın
Fotoyla Anlatım
Kendi resimlerinizi yükleyin ve birşeyler anlatın
Video
Youtube and Vimeo Embeds
Ses
Soundcloud veya Mixcloud İçerikleri
Görsel
Fotoğraf veya GIF
GIF
GIF Formatı