MEB Müfettiş Yardımcılığı Sınav Konuları 2022


Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişliği Yarışma Duyurusunu yayımladı. Fakat sınava girmek isteyen adaylar MEB Müfettiş yardımcılığı sınav konularını merak ediyorlar. Bizde yazımızda sınav konuları derlemeye çalışacağız.  MEB Müfettiş Yardımcılığı Sınav Konuları 2022….

MEB Müfettiş Yardımcılığı Sınav Konuları 2022

Milli Eğitim Bakanlığında Eğitim Müfettişleri Sınavına hazırlanan adaylar için “Eğitim Müfettişliği Sınav Konuları” ve “Eğitim Müfettişliği Yazılı ve Sözlü Sınav Konuları” hakkında detaylı bilgilendirme yapacağız. Eğitim Müfettişleri Sınavı konularına çalışmaya başlamadan önce hangi konulardan sorumlu olduğunuzu bilmek sizler için faydalı olacaktır. Bu yazımızda MEB’ in yayımlamış olduğu yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmış Eğitim Müfettişleri Sınavı konularını ayrıntılı olarak listeleyeceğiz.

MEB Eğitim Müfettişliği Sınav Konuları (Yazılı-Sözlü)

Milli Eğitim Bakanlığında Eğitim Müfettişleri Sınavına hazırlanan adaylar için “Eğitim Müfettişliği Sınav Konuları” ve “Eğitim Müfettişliği Yazılı ve Sözlü Sınav Konuları” hakkında detaylı bilgilendirme yapacağız. Eğitim Müfettişleri Sınavı konularına çalışmaya başlamadan önce hangi konulardan sorumlu olduğunuzu bilmek sizler için faydalı olacaktır. Bu yazımızda MEB’ in yayımlamış olduğu yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmış Eğitim Müfettişleri Sınavı konularını ayrıntılı olarak listeleyeceğiz. İsterseniz Eğitim Müfettişliği Sınav Konuları PDF dosyasını da indirebilirsiniz.

Eğitim müfettiş yardımcılığı yazılı sınav konularının; (1) hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bunlara denk yükseköğretim kurumları mezunları ile (2) öğretmenlikte sekiz yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar bakımından ayrı ayrı belirlenmiştir. Yani sınava öğretmenler ve yukarıda belirtilen bölümlerden mezun adaylar girecektir. Bu adaylar için konular da ayrı ayrı belirlenmiştir.

Eğitim Müfettiş Yardımcılığı Yazılı Sınav Konuları – MEB Müfettiş Yardımcılığı Sınav Konuları 2022 [ÖĞRETMENLER İÇİN]

Adaylık ve sözleşmeli öğretmenlik süresi dâhil olmak üzere öğretmenlikte sekiz yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar için yazılı sınav soruları aşağıdaki konular arasından çıkacaktır. Toplam 100 soru sorulacaktır. Tek oturum halinde 120 dakika süre verilecektir. MEB’ te öğretmen olan ve bu sınava girmeyi düşünen öğretmenler bu konuları incelemelisiniz.

a) Genel Mevzuat; %25, [25 Soru]

 • 1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 • 2) İdare Hukuku, (genel esaslar, idari yargı, Türkiye’nin yönetim yapısı)
 • 3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 • 4) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu.

b) Millî Eğitim Bakanlığı Mevzuatı; %25, [25 Soru]

 • 1) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer alan Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri,
 • 2) 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Millî Eğitim Bakanlığı ile ilgili bölümleri,
 • 3) 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,
 • 4) 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu,
 • 5) 439 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun,
 • 6) 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu,
 • 7) Bakanlığın eğitim-öğretim, yönetim ve döner sermaye iş ve işlemleri ile ilgili yönetmelikleri.

c) Mali ve Adli Mevzuat; %25, [25 Soru]

 • 1) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu,
 • 2) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun,
 • 3) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,
 • 4) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
 • 5) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
 • 6) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu.

ç) Diğer Konular; %25, [25 Soru]

 • 1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
 • 2) Özel Alan Bilgisi,
 • 3) Öğretmenlik Meslek Bilgisi,
  Program Geliştirme,
  Öğretim Yöntem ve Teknikleri,
  Ölçme ve Değerlendirme,
  Gelişim Psikolojisi,
  Öğrenme Psikolojisi,
  Rehberlik ve Özel Eğitim
 • 4) Genel Kültür

 

MEB Müfettiş Yardımcılığı Sınav Konuları 2022

Eğitim Müfettiş Yardımcılığı Yazılı Sınav Konuları [KPSS PUANI İLE ALINANLAR İÇİN]

Hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bunlara denk yükseköğretim kurumları mezunları için yazılı sınav soruları aşağıdaki konular arasından sorulacaktır.

a) Hukuk; %20
 • 1) Hukukun Temel Kavramları,
 • 2) Hukuk Sistemleri,
 • 3) Anayasa Hukuku,
 • 4) İdare Hukuku,
 • 5) Vergi Hukuku,
 • 6) Ceza Hukuku,
 • 7) Uluslararası Hukuk,
 • 8) Medeni Hukuk,
 • 9) Borçlar Hukuku,
 • 10) Ticaret Hukuku,
 • 11) İcra ve İflas Hukuku.
b) İktisat; %20
 • 1) İktisadın Temel İlkeleri,
 • 2) İktisadi Teoriler,
 • 3) Mikro İktisat,
 • 4) Makro İktisat,
 • 5) İktisadi Gelişme,
 • 6) Uluslararası İktisat.
c) Maliye; %20
 • 1) Maliye Teorisi ve Maliye Politikası,
 • 2) Kamu Maliyesi,
 • 3) Bütçe,
 • 4) Kamu Borçları.
ç) Muhasebe ve İşletme; %20
 • 1) Genel Muhasebe,
 • 2) Mali Tablolar Analizi,
 • 3) Bilanço Analizi ve Teknikleri,
 • 4) İşletme Çeşitleri ve İşletme Yönetimi,
 • 5) İşletme Denetimi ve Finansal Yönetim,
 • 6) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku.
d) Diğer Konular; %20
 • 1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
 • 2) İstatistik,
 • 3) Ölçme ve Değerlendirme,
 • 4) Genel Kültür.

Yazılı Sınav Hakkında Bilinmesi Gerekenler

(1) Yazılı sınav, Sınav Kurulunca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılır. Yani sınavı MEB yapacak.

(2) Yazılı sınava, başvuru yapanlar arasından belirlenen şartları taşıyan öğretmenler ile son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış ve Başkanlıkça ilan edilecek KPSS puan türünden, en fazla puan alan adaydan başlanmak üzere atama yapılacak kadro sayısının en fazla 20 katı aday çağrılır. Yazılı Sınava çağırılacak aday sayısı.

(3) Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Başarılı sayılmak için yazılı sınav puanının 70 puandan aşağı olmaması gerekir. Yazılı sınav sonuçları, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ve atama alanları itibarıyla öğretmenler için ayrı ayrı listelenir. Yazılı sınavda alanları itibarıyla en yüksek puan alan adaylardan başlamak üzere, ilan edilen kadro sayısının iki katı aday sözlü sınava girmeye hak kazanır. Son adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava çağrılır. Sözlü Sınava çağırılacak aday sayısı.

(4) KPSS sonuçlarının yarışma sınavının yazılı sınav bölümü olarak kabul edilmesi durumunda, ilanda belirtilen KPSS puan türü itibarıyla en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere, ilân edilen kadro sayısının iki katı aday sözlü sınava girmeye hak kazanır. Son adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava çağrılır. KPSS puanı ile başvuracak adaylar için ilgili madde.

(5) Yazılı sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç on beş gün içinde Bakanlığın internet sitesinde ilân edilir. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih.

Eğitim Müfettiş Yardımcılığı Sözlü Sınav Konuları

Yazılı sınav sonucunda sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınav, Sınav Kurulunca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde oluşturulan sözlü sınav komisyonlarınca yapılır.

Sözlü sınavda adaylar

 • a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, (50 puan)
 • b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 puan)
 • c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 puan)
 • ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,(10 puan)
 • d) Genel yetenek ve genel kültürü,(10 puan)
 • e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilir.(10 puan)

Eğitim Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sözlü Sınavında 100 tam puan üzerinden verilen puanların aritmetik ortalaması sonucunda 70 ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılır.

Sınavın Değerlendirilmesi, İlânı ve Geçerlik Süresi

(a) Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 70 (yetmiş) ve üzerinde puan alan adaylar başarılı sayılacaktır. Başarı puanı hesaplamasında [Puan (Doğru Sayısı/Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

(b) Tam puan virgülden sonra ondalık dilim ne olursa olsun bir üst puana tamamlanmayacaktır. Aday puanları virgülden sonra iki basamak olacak şekilde açıklanacaktır.

(c) Sınavda her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.

(ç) Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu Kararı ile belirlenmesi durumunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dahil edilecektir.

(d) Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

(1) Yarışma sınavı puanı, sözlü sınav puanlarına yapılan itirazların sonuçlandığı tarihi takip eden beş iş günü içinde yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Alanlara göre puanı en yüksek adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday belirlenir. Yedek listede yer alan adayların hakları, ilân tarihinden itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere müteakip sınav tarihine kadar geçerlidir.

(2) Asıl aday listesinin son sırasında yer alan adayların puanlarının eşitliği halinde sırasıyla;

a) Öğretmenlik alanlarından başvuran adaylar için yazılı sınav puanı, sözlü sınav puanı, hizmet puanı,

b) Öğretmenlik dışındaki alanlardan başvuran adaylar için yazılı sınav puanı, sözlü sınav puanı; sadece sözlü sınava girecek adaylar için yarışma sınavına esas KPSS puanı, sözlü sınav puanı, yüksek olan aday, yine puan eşitliği hâlinde bilgisayar kurası ile belirlenen aday asıl aday listesinde yer alır. Yedek adaylardan eğitim müfettiş yardımcılığına atanacak adayların puanlarının eşit olması halinde atanacak aday aynı usulle belirlenir.

(3) Yarışma sınavı sonucunda eğitim müfettiş yardımcılığına atanma hakkı kazananlar ile yedek adaylar, başarı listesinin belirlendiği tarihi takip eden üç gün içinde her adayın kendi sınav sonucunu görebileceği şekilde Bakanlığın internet sitesinde ilân edilir.

MEB Resmi Site: http://meb.gov.tr


Sizin Tepkiniz Nedir?

Üzgün Üzgün
4
Üzgün
Sevmedim Sevmedim
2
Sevmedim
Şaşkın Şaşkın
1
Şaşkın
Korkunç Korkunç
3
Korkunç
Kızgın Kızgın
4
Kızgın
Mutlu Mutlu
3
Mutlu
Sevdim Sevdim
2
Sevdim
Komik Komik
2
Komik

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bir format seçin
Kişisel Test
Kişiliğe dair bir şey ortaya çıkarmayı amaçlayan sorular dizisi
Basit Test
Bilgiyi kontrol etmek isteyen doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama yapmak
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Liste
Klasik İnternet Listeleri
Geri Sayım Listesi
Klasik İnternet Geri Sayım Listeleri
Açık Liste
Kendi öğenizi gönderin ve en iyi sunum için oy verin
Oylanabilir Liste
En iyi liste öğesine karar vermek için yukarı veya aşağı basın
Fotoyla Anlatım
Kendi resimlerinizi yükleyin ve birşeyler anlatın
Video
Youtube and Vimeo Embeds
Ses
Soundcloud veya Mixcloud İçerikleri
Görsel
Fotoğraf veya GIF
GIF
GIF Formatı