MEB Onaylanan Kurslara Katılım Zorunluluğu Getirdi


Milli Eğitim Bakanlığı hizmet içi eğitime katılma başvurusu onaylanan kursiyerin eğitim faaliyetine katılmasının zorunluluğu getirildi. Peki Hizmet içi eğitime katılmak zorunlu mu?

onaylanan hizmetiçi eğitime katılmak zorunlu mu

Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği 11 Mart 2022 tarihi itibariyle bütünüyle yenilendi.

Önceki yönetmelikte ele alınmayan ve görüşlerle uygulamaya yön verilen bir çok husus yeni yönetmelikte detaylı olarak düznelendi.

İşte yeni getirilen bazı düzenlemeler:

– Hizmet içi eğitim faaliyetlerinde görevlendirilecek eğitim görevlisi; Bakanlık personeli, üniversiteler, diğer kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör çalışanları ile sanat ve mesleğinde temayüz etmiş kişilerden eğitim programının içeriğine uygun uzmanlığa sahip olanlar arasından seçilir.

– Başvurusu onaylanan personelin hizmet içi eğitim faaliyetine katılması zorunludur.

– Hizmet içi eğitim faaliyetlerine mazeretsiz olarak katılmayanlar ile geçerli mazerete dayalı olsa dahi toplam ders saatinin beşte birinden fazla devamsızlık yapanların hizmet içi eğitim faaliyeti ile ilişiği kesilir.

İşte bazı konulara dair karşılaştırmalı madde tablosu

Eski metinYeni metin
Madde 14 – Eğitim görevlilerinin görev ve sorumlulukları aşağıdadır.a) Programda belirtildiği şekilde derslerini zamanında ve amacına uygun olarak verirler.

b) İşledikleri her dersin konusu ve derse katılmayanların adını ve soyadını günlük çalışma çizelgesine yazarak imza ederler.

c) Eğitim yöneticisinin başkanlığında oluşturulacak bir komisyonda sınav sorularını ve cevap anahtarlarını hazırlar ve sınav sonuçlarını değerlendirirler.

d) Faaliyete katılanların sınavlarda aldıkları puanları değerlendirme fişine yazarak, altını imzalayıp eğitim yöneticisine teslim ederler.

e) Ders notlarını Bakanlıkça yapılan hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde Daire Başkanlığı’na, mahalli hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde de valiliğe, faaliyet başlamadan bir hafta önce teslim ederler. Belirtilen zamanda ders notlarının teslimine engel bir mazeret olması halinde faaliyetin sonuna kadar ders notlarını teslim etmekle sorumludurlar.

Eğitim görevlileriMADDE 18- (1) Hizmet içi eğitim faaliyetlerinde görevlendirilecek eğitim görevlisi; Bakanlık personeli, üniversiteler, diğer kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör çalışanları ile sanat ve mesleğinde temayüz etmiş kişilerden eğitim programının içeriğine uygun uzmanlığa sahip olanlar arasından seçilir.

(2) Eğitim görevlilerinin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Hizmet içi eğitim faaliyeti kapsamında kendisine verilen görevi eğitim programının içeriğine uygun olarak yerine getirmek.

b) Hizmet içi eğitim faaliyeti süresince kullanacağı ders notlarıyla ilgili yazılı veya elektronik doküman hazırlamak ve program başlamadan önce bu dokümanın bir örneğini eğitim yöneticisi ve talepte bulunan kursiyer ya da katılımcılarla paylaşmak.

c) Hizmet içi eğitim faaliyetine ilişkin konuları işlerken, uygun eğitim yöntem ve tekniklerini etkili biçimde kullanmak.

ç) Sınav yapılacak hizmet içi eğitim faaliyetleri için soru hazırlamak, hazırladığı soruları ve bu sorulara yönelik cevap anahtarını eğitim yöneticisine teslim etmek.

d) Kursiyer ya da katılımcıların devam durumlarını takip etmek.

e) Hizmet içi eğitim faaliyeti ile ilgili evrakı doldurmak.

f) Hizmet içi eğitim faaliyeti süresince eğitim yöneticisi ile iş birliği yapmak.

g) Geçerli bir mazerete dayalı olarak görevine devam etme imkânı olmaması hâlinde durumunu derhâl eğitim yöneticisine bildirmek.

Madde 16 – Hizmetiçi eğitim faaliyetlerine katılacak personel mahalli hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde valiliklerin, Bakanlık tarafından yapılan hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde Daire Başkanlığı’nın onayı ile tespit edilir. Eğitim yöneticileri mahalli hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde valiliklerin, Bakanlıkça yapılan hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde Daire Başkanlığı’nın onayı olmadan faaliyete hiçbir şekilde kursiyer kabul edemez.Hizmet içi eğitim faaliyetine katılmaMADDE 20- (1) Hizmet içi eğitim faaliyetine katılacaklar, personelin eğitim ihtiyacı ve talebi, programın özellikleri ve eğitimin amacı dikkate alınarak oluşturulacak başvuru kriterleri doğrultusunda merkezde ilgili genel müdürlükçe, mahallînde ise il millî eğitim müdürlüklerince belirlenir.

(2) Başvurusu onaylanan personelin hizmet içi eğitim faaliyetine katılması zorunludur.

(3) Hizmet içi eğitim faaliyetine, birim ya da il millî eğitim müdürlüklerinin teklifleri ve denetim raporları doğrultusunda ilgili genel müdürlükçe veya il millî eğitim müdürlüklerince resen personel alınabilir.

(4) Bakanlığa bağlı özel öğretim kurumları, özel öğrenci yurtları ve benzer statüdeki kurumlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel, kurumlarının teklif etmesi ve giderlerinin kendileri veya kurumlarınca karşılanması kaydıyla Bakanlıkça düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetlerine alınabilir.

(5) Onay listesinde yer almayan personel hizmet içi eğitim faaliyetine katılamaz.

(6) Yargı kararları, özel mevzuat hükümleri veya özel durumlar hariç olmak üzere, seminer ve kursların düzenlenebilmesi için en az 10 kursiyer/katılımcı şartı aranır.

Devam Durumu

Madde 19 – Hizmetiçi eğitim faaliyetlerine haftada bir günden fazla devam etmeyenlerin faaliyetle ilişiği kesilir.

15 hafta ve daha fazla süreli eğitim faaliyetlerinde haftada bir günü geçmemek kaydıyla mazeretli olarak faaliyet süresince toplam 15 gün ve daha fazla devamsızlık yapanların da faaliyetle ilişiği kesilir.

Eğitim yöneticisi, gerekli hallerde acil bir durumu ya da hastalığı mazeret olarak kabul edebilir. Eğitim yöneticisinin mazeret olarak kabul ettiği günlerin sayısı en fazla haftada bir (1) iş günü kadar olabilir.

İzinler
Madde 20 – Hizmetiçi eğitim süresince yıllık izin kullanılmaz. Eğitime katılanlar, eğitim süresince 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104. maddesinin A, B, C fıkraları dışında izin kullanamazlar.

Başka kurum ve kuruluşlarda eğitime katılanlar, o kurum ve kuruluşların izinle ilgili mevzuat hükümlerine tabi olurlar.

Devam durumuMADDE 21- (1) Geçerli mazereti olanlar hariç kursiyer ve katılımcıların hizmet içi eğitim faaliyetlerinin tamamına devamı zorunludur. Geçerli mazerete dayalı devamsızlık toplam ders saati sayısının beşte birinden fazla olamaz.

(2) Hizmet içi eğitim faaliyetlerine mazeretsiz olarak katılmayanlar ile geçerli mazerete dayalı olsa dahi toplam ders saatinin beşte birinden fazla devamsızlık yapanların hizmet içi eğitim faaliyeti ile ilişiği kesilir.

(3) Eğitim yöneticisi, acil bir durumu ya da hastalığı mazeret olarak kabul edebilir.

(4) Hizmet içi eğitim faaliyetine, mazeretleri sebebiyle katılamayacak durumda olanların dilekçeleri, ilgili makamca değerlendirilmek ve mevzuatına göre işlem yapılmak üzere, mazeretin ortaya çıktığı tarihten itibaren en geç iki iş günü içinde belgeleriyle birlikte merkezî hizmet içi eğitim faaliyetlerinde ilgili genel müdürlüğe, mahallî hizmet içi eğitim faaliyetlerinde ilgili il millî eğitim müdürlüğüne gönderilir.

(5) Hizmet içi eğitim süresince yıllık izin kullanılmaz.

(6) Devamsızlık nedeniyle hizmet içi eğitim faaliyetiyle ilişikleri kesilenlerin durumları kurumlarına bildirilir ve geçerli mazereti olmaksızın hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılmayanlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

Sınavlar

Madde 34 – Sınavların yapılması ve değerlendirilmesinde aşağıdaki hususlara uyulur.

a) Sınavlar, öğretim programının amaçlarına göre yazılı, sözlü, uygulamalı ya da hem yazılı hem sözlü hem de uygulamalı olarak yapılabilir.

b) Sınavla ilgili tedbirler, eğitim yöneticisi, yardımcısı, eğitim merkezi müdürü ve eğitim görevlileri tarafından ortaklaşa alınır.

c) Sınav sonuçları eğitim görevlileri tarafından değerlendirilir.

d) Sınavlarda boş cevap kağıdı verenlere 0 (sıfır) puan verilir.

e)Faaliyete katılanların başarı ortalamaları bulunurken, faaliyet süresince yapılan yazılı, sözlü, uygulamalı, ya da hem yazılı hem sözlü, hem de uygulamalı sınavlardan alınan notların aritmetik ortalaması alınır.

f) Faaliyet süresince eğitim görevlilerinin ayrı ayrı sınav yapmaları halinde her eğitim görevlisi sınav kağıtlarını, cevap anahtarını ve sınav puanlarını çizelgeye yazar ve eğitim yöneticisine teslim eder. Eğitim yöneticisi faaliyet sonunda puanların aritmetik ortalamasını alarak sonucu değerlendirme formuna yazar.

h) Sınavların faaliyet sonunda yapılması halinde eğitim görevlileri sınav kağıtlarını, cevap anahtarını ve sınav puanlarını çizelgeye yazar ve eğitim yöneticisine teslim ederler. Eğitim yöneticisi puanları değerlendirme formuna yazar. Bu form, eğitim yöneticisi ve eğitim görevlileri tarafından imzalanır.

Eğitim sonunda sınavlardan herhangi birine mazeretsiz olarak katılmayanlar başarısız sayılırlar. Ayrıca, haklarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin hükümleri uygulanır.

SınavlarMADDE 22- (1) İlgili mevzuatında belirtilen hususlar saklı kalmak üzere, hizmet içi eğitim faaliyetine ilişkin sınavların yapılması ve değerlendirilmesi konusunda uyulması gereken hususlar şunlardır:

a) Sınavlar, eğitim programının konu ve amaçlarına uygun olarak yazılı, sözlü veya uygulamalı yöntemlerden biriyle yapılabileceği gibi birden fazla yöntemle de yapılabilir. Sınavlar, elektronik ortamda da yapılabilir.

b) Sınavların birden fazla yöntemle yapılması hâlinde başarı puanı; yazılı, sözlü veya uygulamalı sınavlardan alınan notların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır ve değerlendirme formlarına işlenir.

Disiplin

Madde 21 – Eğitim faaliyetine katılanlar, öğretim programında yer alan faaliyetlere katılmak ve bunların gerektirdiği çalışma ve ödevleri yapmak zorundadırlar. Eğitim faaliyetlerini engelleyici ve aksatıcı tutum ve davranışları görülenlerin eğitim yöneticisi tarafından faaliyetle ilişiği kesilir. Durum onaya bağlanmak üzere en hızlı şekilde (fax, telefon) mahalli hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde valiliklere, Bakanlıkça yapılan hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde Daire Başkanlığı’na bildirilir. Bu gibiler hakkında 657 sayılı Kanunun disiplin hükümleri uygulanır.

DisiplinMADDE 28- (1) Hizmet içi eğitim faaliyetine katılanlar, hizmet içi eğitim programında yer alan faaliyetlere katılmak, çalışmaları yapmak; eğitim faaliyetini engelleyici ya da aksatıcı tutum ve davranışlardan kaçınmak zorundadır.

(2) Birinci fıkrada sayılan görev ve sorumlulukları yerine getirmeyenler ile sınavlara mazeretsiz katılmayanlar veya sınavda kopya çektiği tespit edilenlerin faaliyetle ilişiği eğitim yöneticisi tarafından kesilir. Eğitim yöneticisi, faaliyetle ilişiği kesilenler hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre ayrıca işlem yapılabilmesi için durumu, merkezî hizmet içi eğitim faaliyetlerinde ilgili genel müdürlüğe, mahallî hizmet içi eğitim faaliyetlerinde il millî eğitim müdürlüğüne bildirir.

etiketler: hizmet içi eğitime katılmak zorunlu mu?


Sizin Tepkiniz Nedir?

Üzgün Üzgün
4
Üzgün
Sevmedim Sevmedim
2
Sevmedim
Şaşkın Şaşkın
3
Şaşkın
Korkunç Korkunç
2
Korkunç
Kızgın Kızgın
2
Kızgın
Mutlu Mutlu
3
Mutlu
Sevdim Sevdim
1
Sevdim
Komik Komik
0
Komik
aysenur

Yeni Üye

2 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bir format seçin
Kişisel Test
Kişiliğe dair bir şey ortaya çıkarmayı amaçlayan sorular dizisi
Basit Test
Bilgiyi kontrol etmek isteyen doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama yapmak
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Liste
Klasik İnternet Listeleri
Geri Sayım Listesi
Klasik İnternet Geri Sayım Listeleri
Açık Liste
Kendi öğenizi gönderin ve en iyi sunum için oy verin
Oylanabilir Liste
En iyi liste öğesine karar vermek için yukarı veya aşağı basın
Fotoyla Anlatım
Kendi resimlerinizi yükleyin ve birşeyler anlatın
Video
Youtube and Vimeo Embeds
Ses
Soundcloud veya Mixcloud İçerikleri
Görsel
Fotoğraf veya GIF
GIF
GIF Formatı