MEB’den Tasarruf Yazısı: Gereksiz Yolluk Vermeyin


MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2020 yılında geçici görev yolluklarına ilişkin olarak 13 maddelik bir talimat yayımlamıştı. Ancak uygulamada sorunların hala devam etmesi nedeniyle 9 maddelik yeni bir talimat daha yayımlandı.

meb yolluk

mebhocam.com’un edindiği bilgiye göre, Bakanlık, belge ve dosya teslimlerinde hala personel eliyle tebligat yapılmasına tepki göstererek bu uygulama devam edilmesi halinde yasal işlem başlatılacağını açıkladı.

İşte mebhocam.com’un edindiği yeni Genelge…. Ara başlıklar ve açıklamalar mebhocam.com tarafından verilmiştir.

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-79523799-10.99-44922002
Konu : Geçici Görev Yollukları
03.03.2022

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) Cumhurbaşkanlığının 30.06.2021 tarih ve 31527 – 2021/14 Sayılı Genelgesi.
b) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 29.01.2020 tarih ve E-2030347 sayılı yazısı.

Cumhurbaşkanlığının 2021/14 Sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nde “Kamu kaynaklarının maksadına uygun azami tasarruf prensiplerine riayet edilerek kullanılması her kamu kurumu ve görevlisi için bir görev ve aynı zamanda mecburiyettir.
Bu anlayışla; kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması bürokratik işlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin olarak tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür.
” denilmektedir.

Bu kapsamda, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde görev yapan personelin geçici görev yolluk işlemlerinde, uygulamada birlikteliğin sağlanması için dikkat edilecek hususlar îlgi (b)’de kayıtlı yazımız ile bildirilmiş olup ayrıca kurumlarımızın yeniden bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.

Buna göre;

– ZORUNLU OLMAKDIKÇA GEÇİCİ GÖREVLENDİRME YAPILMASIN

– Geçici görevlendirmelerde azami tasarruf yapılması, zorunluluk olmadıkça görevlendirme yapılmaması, mevcut personel kaynaklarının değerlendirilmesi,

GÖREV YETKİ DIŞINDAKİ KONULARDA GÖREVLENDİRME YAPILMAMASI

– Görev yetki ve sorumluluk kapsamı dışındaki konularda görevlendirme yapılmaması,

BELGE VE DOSYA TESLİMİNİ PERSONELLE YAPMAYIN

– Belge ve dosya gibi resmî evrakların Doküman Yönetim Sistemi, mail veya posta yoluyla gönderilmesinin sağlanması ve bu tür işlerde zorunlu olmadıkça personel görevlendirilmemesi, ayrıca yolluk ve yevmiye talep edilmemesi,

İSG UZMANLARINA GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU VERMEYİN

– İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının okul ve kurumlan fiziki yönden ve iş güvenliği bakımından kontrol etmeleri asli görevleri olması nedeniyle bu görevler için ayrıca geçici görev yolluğu talebinde bulunulmaması,

ŞOFÖR OLARAK GÖREV YAPANLARA İL İÇİNDE SEYYAR GÖREV TAZMİNATI VERİN

– Şoför olarak görev yapanların (sözleşmeli personel hariç) il sınırları içerisindeki görevlerde seyyar görev tazminatından faydalandırılmasının sağlanması,

GÖREV MAHALLİNDE GİDİLEN YERLER İÇİN YOLLUK VERMEYİN

– Görev mahalli içerisinde gidilen görevler için yolluk ve yevmiye talep edilmemesi,

– Geçici görevlere ilişkin yolculukların resmî hizmet aracı veya mutat taşıt ile yapılmasının sağlanması,
– Görev onaylarının mülki amirden alınması,

– Mebbis ödenek modülünden ödenek taleplerinde dikkat edilecek hususlarda;

* Kişi ve amir imzası olmayan geçici görev yolluk bildirimlerinin gönderilmemesi,
* Görevlendirme onayı ve ödemeye ilişkin belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Ayrıca; yolluk bildirim formlarının Harcırah Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen hususlara uygun hazırlanarak gönderilmesine dikkat edilmesi gerekmekte olup, geçici görev yolluk bildirimlerinin doğruluğundan öncelikle kişi ve onay veren amiri sorumlu olacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında anılan Kanun’un 60. maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde yasal işlem başlatılacaktır.

Bilgilerini ve konunun ilçe millî eğitim müdürlüklerine duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

Levent ÖZİL
Bakan a.
Genel Müdür V.

Ek: İlgi (b) Yazı

————-

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı : 79523799-841.02.01-E.2030347- 29.01.2020
Konu : Geçici Görev Yollukları

DAĞITIM YERLERİNE

Geçici görev harcırahlarında uygulanacak usul ve esaslar 6245 sayılı Harcırah Kanunda belirtilmesine rağmen, kuramlarımız arası uygulamalarda uyuşmazlıklar görülmektedir. Bu uyuşmazlıklar ödenek takip modülü görev yolluk işlemleri bölümünden gelen evraklardan ve Bakanlığımıza gelen görüş talebi yazılarından anlaşılmaktadır.
Ayrıca; ödenek takip modülünden gelen yolluk bildirim formlarındaki bilgilerin, form ekindeki belgelere uygun olarak doldurulmadığı görülmektedir. Genel Müdürlüğümüzce evrak beyanına göre ödeme işlemi yapılması gerekirken bahsedilen hatalardan dolayı ödenek gönderne işlemleri yapılamamaktadır. Kamu kaynaklarının israf edilmemesi bakımından görev yolluk bildirim formlarının ilgili personellerce Harcırah Kanununa uygun olarak doldurulması, sorumlu amir tarafından incelendikten sonra usulüne uygun olanların onaylanması gerekmektedir.
Kuramlarımızdaki personel ve onay amirlerinin harcırah uygulamalarında dikkat etmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir.
Buna göre:
1- Geçici görevlendirmelerde onaylar mülki amirden alınacaktır. Bakanlık görevlendirmeleri ise Valilik veya Kaymakamlık onayına bağlanmayacaktır.
2- Valilik onayı ile 6 (altı) ay süre ile yapılan geçici görevlendirmelerde; aynı kişilerin takip eden yıllarda da geçici olarak görevlendirildiği, görevlendirilme nedenlerinde zorunlu ihtiyaç sebebi bulunmadığı Bakanlığımızca görülmektedir. Bu nedenle, görev mahalli içerisindeki çalışanlardan görevlendirme yapılması kamu kaynaklarının israf edilmemesi bakımından daha uygun olacaktır.
3- Bakanlığımız tarafından geçici görevle başka bir yere görevlendirilenlerin görev süresi bir yıldan daha uzun bir süreyi kapsaması halinde geçici görevlendirmenin ilk yılı için Harcırah Kanununun 42. Maddesinde belirtilen ilk 90 gün için tam, takip eden 90 gün için ise 2/3 oranında gündelik ödenecek olup, takip eden yıllar için herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
4- Görevlendirilecek personel/personellerin ismi ve görevlendirildiği yer onayda mutlaka yer alacaktır.
5- Görev tarihleri, görev saati ile beraber onayda belirtilecektir, (ör: 02-04/02/2020 tarihlerinde 08:00-17:00 saatleri arasında düzenlenen kurs v.b.)
6- Geçici görev yolluklarının ödemelerinde; Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği’nde istenen belgeler görev bildirim formuna eklenecektir.
7- Günlük görevlendirmelerde tarih ile birlikte göreve gidiş ve görevden dönüş saati de onayda mutlaka belirtilecektir, (ör: Görev tarihi: 02/02/2020, Göreve gidiş: 09:00 Görevden dönüş 12:00) Görev tarihi, gidiş ve dönüş saati belirtilmeyen onaylar dikkate alınmayacaktır.
8- Resmi görevlere resmi araç veya mutat taşıt ile gidilmesi esas olup resmi araç ile gidilen görevlerde yolluk bildirim formunda yol gideri yazılmayacaktır.
9- Muayyen tarifeli olmayan taşıtlar ile seyahat; mülki amirden alınacak onayda icap ve zaruret hali’nin (deprem, yangın, sel v.b.) belirtilmesi durumunda mümkün olabilecektir. Olağanüstü hal durumları haricinde icap ve zaruret hali diye alınan onaylar dikkate alınmayacaktır.
10- Göreve gidilen yolculuklar belgelendirilecek, belgesi olmayan yolculuklarda yerel yönetimlerin belirlediği rayiç bedel üzerinden bildirim yapılacaktır.
11- Bakanlık onayı olan ve onayda uçak ile yolculuk yapılabileceği belirtilen görevlerde uçak yolculuğu ödemesi yapılacaktır.
12- Görev bildirimleri; harcama yetkilisinin ıslak imzası ile onaylanmış olarak ve diğer evraklarla birlikte eksiksiz şekilde Bakanlığımıza gönderilecektir.
13- Görev onay bildirimlerinin görev bitimini takip eden 1 (bir) ay iş günü içerisinde ödenek takip modülüne yukarıda belirtilen hususlara uygun olarak girilmesi gerekmektedir.
Bu kapsamda;
1 -2020 yılı Ocak ayından itibaren geçici görev bildirimleri yukarda belirtilen maddelere uygun olarak hazırlanacak ve ödenek takip modülünden Bakanlığımıza gönderilecektir.
2- Geçici görev bildirimleri Bakanlıkça onaylandıktan sonra ödenek durumuna göre, il/ilçe hesaplarına kişiler adına gönderilecek olup, farklı amaçlarla ya da farklı kişilere yapılan ödemelerden Harcama Yetkilisi 1. derecede sorumlu olacaktır.
3- Ödeneği gönderilen, ancak; mevzuata uygun olmadığı tespit edilen geçici görev yollukları hazırlayan ve onaylayan kişi/kurunılar inceleme ve soruşturma için Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilecektir.
Bu nedenlerle, inceleme ve soruşturmaya mahal vermeden, yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde ve titizlikle çalışılması gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve konunun tüm İl-İlçe milli eğitim müdürlüklerine duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederim.

Cahit ŞAHÎN
Bakan a.
Daire Başkanı


Sizin Tepkiniz Nedir?

Üzgün Üzgün
19
Üzgün
Sevmedim Sevmedim
1
Sevmedim
Şaşkın Şaşkın
25
Şaşkın
Korkunç Korkunç
2
Korkunç
Kızgın Kızgın
8
Kızgın
Mutlu Mutlu
2
Mutlu
Sevdim Sevdim
31
Sevdim
Komik Komik
10
Komik

3 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bir format seçin
Kişisel Test
Kişiliğe dair bir şey ortaya çıkarmayı amaçlayan sorular dizisi
Basit Test
Bilgiyi kontrol etmek isteyen doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama yapmak
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Liste
Klasik İnternet Listeleri
Geri Sayım Listesi
Klasik İnternet Geri Sayım Listeleri
Açık Liste
Kendi öğenizi gönderin ve en iyi sunum için oy verin
Oylanabilir Liste
En iyi liste öğesine karar vermek için yukarı veya aşağı basın
Fotoyla Anlatım
Kendi resimlerinizi yükleyin ve birşeyler anlatın
Video
Youtube and Vimeo Embeds
Ses
Soundcloud veya Mixcloud İçerikleri
Görsel
Fotoğraf veya GIF
GIF
GIF Formatı