Öğretmenin Soruşturma Sonucu Görev Yerinin Değiştirilmesi Mümkün mü?


Öğretmenin Soruşturma Sonucu Görev Yerinin Değiştirilmesi Mümkün mü?

Öğretmenin Görev yerinin değiştirilmesi :

Öğretmenin Görev yerinin değiştirilmesi

Öğretmenler hakkında en çok başvurulan idarî işlem, görev yerinin değiştirilmesidir. İsteğe bağlı olarak yapılan nakiller,
“atanma, nakil ve yer değiştirme” yönetmeliklerindeki hükümlere göre yapılmaktadır. Bu yönetmeliklerden ileride söz edilecektir. Burada istek dışı nakiller üzerinde duracağız.

a) 789 sayılı kanunun 22. maddesine göre nakil:

MEB Hocam Öğretmensen Hem Haber Oku Hem Para Kazan

Millî Eğitim Bakanlığınca yapılan istek dışı nakillerde genellikle 789 sayılı kanunun 22. maddesine dayanılmaktadır. Bu madde aynen şöyledir: “Maarif Vekâleti, muallimleri maaş ve sınıflarına halel gelmemek üzere lüzum gördüğü yere tahvil eder. Bilâmazeret kabul etmeyenler müstafi addolunur.”

Görülüyor ki bu madde ile bakanlığa geniş bir takdir yetkisi verilmiştir. Maaş ve sınıfım değiştirmeden bir öğretmenin, bakanlığın lüzum gördüğü herhangi bir yere nakledilmesi mümkün olmaktadır ve şekil unsurları yerine getirildiği takdirde hukuka uygun gibi görülmesi de mümkündür. Maddede naklin hangi hallerde lüzumlu olduğu belirtilmemiştir. Ancak buradaki takdir yetkisinin de objektif ölçüler içinde ve kamu hizmetinin aksamadan yürütülmesi amacını sağlamak içinde kullanılması zorunludur.

Bu amacın dışında, hissi, siyasî veya şahsi sebeplerle yapılan nakiller hukuka uygun değildir. Hizmetin aksamaması ve mevcut öğretmenlerin ihtiyaca en uygun şekilde kullanmasını sağlamak üzere konan bu madde, bakanlıkça adeta bir ceza maddesi gibi işletilmekte ve bu amacın tamamen aksine hizmet aksatılmaktadır.

İstek dışında ve haksız olarak görev yerinin değiştirilmesi işleminin iptali için, yazılı bildirim tarihinden itibaren doksan
gün içinde Danıştay da iptal davası açılması gerekir. Bu süre geçirildikten sonra açılan davalar süre aşımından dolayı reddedilir.

Ancak idareye tanınan takdir yetkisinin kötüye kullanıldığını ve tasarrufun şahsi, siyasî veya hissi sebeplerle yapıldığını
ispat etmenin zorluğu karşısında davadan her zaman olumlu sonuç almak mümkün olmamaktadır.

b) 5439 sayılı kanunun 2. maddesine göre :

Bakanlar, merkez ve iller teşkilâtında aylıkla çalışan herhangi bir memuru, tayinindeki usule göre, yapılması o bakanlığa ait bir iş için, orada bakanlık teşkilâtı ve boş vazife bulunup bulunmamasıyla kayıtlı olmaksızın, kadrosuyla yurt içinde dilediği yerde çalıştırılabilir.

Bu madde bakanlara çok geniş bir yetki vermektedir. Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilâtı görevlileriyle
ilköğretim müfettişlerinden büyük bir çoğunluğu bu şekilde çalıştırılmaktadır. Bakanlar bu madde hükmüne istinaden tesis ettikleri işlemi her zaman iptal edebilirler. Bu iptal işlemi dava konusu yapılabilmekle beraber, olumlu sonuç alma imkânı yok gibidir.

c) 788 sayılı kanunun 35. maddesine göre :

Madde başlığı “Mecburi tahvil”dir. Memurlar hakkında halk tarafından yapılan şikâyet üzerine , bağlı olduğu daire tarafından mahalline müfettiş veya muhakkik gönderilir. Tahkikat sonucunda memur hakkında disiplin veya ceza işlemini gerektirir bir durum olmamakla beraber nakli gerektiren sebepler varsa, tahkikat raporu disiplin komisyonunca incelenir ve şikâyet konusu hususun sabit olduğu anlaşılırsa bu komisyon karariyle görev
yeri değiştirilir.

İl Millî Eğitim Disiplin Komisyonları ile Bakanlık Disiplin Komisyonunun istişarî nitelikleri nakil kararları bu madde hükmüne girmez. İstişarî nitelikteki nakil kararlarının icra edilme zorunluğu mutlak değildir, ilgili idare uygun görürse bu karara uyar. Halbuki 788 sayılı kanunun 35. maddesi bir disiplin hükmü getirmektedir ve disiplin cezalarının doğurduğu sonuçlan doğurur.

Ancak maddenin metni incelendiğinde görülmektedir ki bu nakil ancak belli şartların gerçekleşmesi halinde mümkündür.

Bu şartlar:
1 — Memur hakkında halk tarafından şikâyet yapılmış olmalıdır.

2 — Şikâyet konusu hususlar müfettiş veya muhakkik tarafından incelenmiş olmalıdır.

3 — Soruşturma sonunda memur hakkında adlî veya disiplin işlemi yapılmasını gerektirir bir durum olmamakla beraber, nakli gerektiren sebepler olduğu anlaşılmalıdır.

4) Disiplin Komisyonunca, 788 sayılı kanunun 35. maddesine göre nakil kararı alınmalıdır.
Maddenin uygulanması bu şartlara bağlanmıştır. Esasen nakil işlemini kolayca sağlıyan başka hükümler bulunduğu için bu maddeye göre işlem tayini çok istisnai hallerde görülmektedir.

d) 5442 sayılı kanunun 8. maddesinin C bendine göre :

İl idaresi Kanununun 8. maddesinin C fıkrası valilere, memurların il içinde görev yerlerini değiştirme yetkisini vermektedir. Yukarıda üzerinde durduğumuz bakanlıkça yapılan nakillerle ayni mahiyettedir. Aradaki fark nakil işlemini bakanlık yerine valiliğin yapması ve naklin il sınırlan içinde olmasıdır. Bu işlemin iptali de yukarıda açıklandığı şekilde, yazılı bildirim tarihinden itibaren doksan gün içinde Danıştay’da dava açılmakla mümkündür ve takdir yetkisinin yerinde kullanılmadığının ispatı gerekir.

Görev yerinin değiştirilmesi konusunu bitirmeden şu hususu da belirtmeyi faydalı bulmaktayız. îl Millî Eğitim Disiplin Komisyonları, öğretmenlerin nakli gerektiği, idareciliğinin alınmasının uygun olacağı v. s. gibi idarî konularda karar almaktadırlar.

788 sayılı kanunun 35. maddesi ayrık tutulursa, bu kararlar tamamen istişarî mahiyet taşımaktadır. İdare bu kararlara uyup Uymamakta serbesttir. Bu nedenle de bu kararların icraî niteliği yoktur. Bazı öğretmenlerin icraî niteliği olmıyan bu tip kararların iptali için Danıştay’da dava açtığı veya üst disiplin komisyonları nezdinde itirazda bulundukları görülmektedir. İptali gereken idarî bir tasarruf mevcut olmadığından bu hususa dikkat edilerek masraf ve emek kaybından kaçınılması gerektiğini hatırlatmak isteriz. Eğer bu istişarî karar idarece uygulanırsa ancak o zaman iptal kabiliyetini haiz bir işlem doğar.

MEB resmi site: http://meb.gov.tr

Etiketler: öğretmenin görev yerinin değiştirilmesi, Öğretmenin Soruşturma Sonucu Görev Yerinin Değiştirilmesi


Sizin Tepkiniz Nedir?

Üzgün Üzgün
0
Üzgün
Sevmedim Sevmedim
3
Sevmedim
Şaşkın Şaşkın
0
Şaşkın
Korkunç Korkunç
3
Korkunç
Kızgın Kızgın
3
Kızgın
Mutlu Mutlu
0
Mutlu
Sevdim Sevdim
1
Sevdim
Komik Komik
1
Komik
Mevlüde Karaçay
15 Yıllık İngilizce Öğretmeniyim. Meb Hocam platformunda yazılarımı yayınlıyor ve etkin bir yazar olarak görev alıyorum.

Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bir format seçin
Kişisel Test
Kişiliğe dair bir şey ortaya çıkarmayı amaçlayan sorular dizisi
Basit Test
Bilgiyi kontrol etmek isteyen doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama yapmak
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Liste
Klasik İnternet Listeleri
Geri Sayım Listesi
Klasik İnternet Geri Sayım Listeleri
Açık Liste
Kendi öğenizi gönderin ve en iyi sunum için oy verin
Oylanabilir Liste
En iyi liste öğesine karar vermek için yukarı veya aşağı basın
Fotoyla Anlatım
Kendi resimlerinizi yükleyin ve birşeyler anlatın
Video
Youtube and Vimeo Embeds
Ses
Soundcloud veya Mixcloud İçerikleri
Görsel
Fotoğraf veya GIF
GIF
GIF Formatı