Polis Memuru Kpss ile Öğretmen Olabilir mi? Danıştay’tan Kötü Haber


Danıştay 2. Dairesi, polis memuru olarak görev yapan davacının, Milli Eğitim Bakanlığına matematik öğretmeni olarak atanması için muvafakat verilmesi talebiyle açılan davayı reddeden ilk derece mahkemesi kararını onadı. Peki Polis Memuru Kpss ile Öğretmen Olabilir mi?

Polis Memuru Kpss ile Öğretmen Olabilir mi?

Polis memuru olarak görev yapanlardan özellikle KPSS ile başka mesleklere atananların açtıkları davada ilk derece mahkemesince “polis memuru olarak atandıktan sonra, altı yıl boyunca emniyet teşkilatında görev yapması gerektiği” hükmünün KPSS ‘yi kapsamadığı gerekçesi ile iptal kararı verilmekte idi.

Ancak Danıştay bu kararları bozmuştu. Danıştay’a göre; 3201 sayılı Kanun’un Ek 24. maddesi gereğince polis memuru olarak atandıktan sonra, altı yıl boyunca emniyet teşkilatında görev yapması gerekmekte olup, bu süre boyunca lisans mezunu oldukları alan dahil olmak üzere başka bir kamu kurumuna naklen atanmalarına olanak bulunmamaktadır. Yarışma sınavı sonucuna bağlı olarak belli kadrolara ve yine sınava bağlı kariyer görevlere yapılan atamalar konusunda da herhangi bir istisnaya yer verilmemiştir.

Danıştay’ın bozma kararı üzerine ilk derece mahkemesi bu karara uyarak davayı reddetmektedir.

İŞTE DANIŞTAY’IN WEB SİTESİNDE YAYIMLANAN KARAR

T.C.

DANIŞTAY

İKİNCİ DAİRE

ESAS NO: 2021/17117

KARAR NO: 2022/361

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …

KARŞI TARAF (DAVALI) : … Genel Müdürlüğü

VEKİLİ: Av. …

İSTEMİN KONUSU:

… İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem:

Dava, İstanbul ili, Ataşehir ilçesi, … Polis Merkezinde polis memuru olarak görev yapan davacının, 2015-KPSS sınavı sonuçlarına göre Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Şırnak ili, Uludere ilçesi, … Ortaokuluna matematik öğretmeni olarak atanması için muvafakat verilmesi talebiyle yaptığı … günlü başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

 

…. İdare Mahkemesinin … günlü, E:.., K:… sayılı kararıyla,

Dava konusu işlemin iptaline hükmedilmiş; Danıştay Beşinci Dairesinin 04/04/2019 günlü, E:2016/13525; K:2019/2487 sayılı kararıyla, anılan İdare Mahkemesi kararı onanmıştır.

 

Davalı İdare tarafından karar düzeltme yoluna başvurulması üzerine;

Danıştay İkinci Dairesinin 03/03/2021 günlü, E:2021/8328, K:2021/408 sayılı kararıyla; karar düzeltme isteminin kabulü ile anılan onama kararı kaldırılarak yapılan inceleme sonucunda, İdare Mahkemesi kararının bozulmasına hükmedilmiştir.

 

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:

Danıştay İkinci Dairesinin anılan bozma kararına aynen uyularak …. İdare Mahkemesince verilen temyize konu kararla; lisans mezunu olarak kamu personeli seçme sınavında Bakanlıkça belirlenecek taban puanı almış olanlardan yönetmelikle belirlenecek şartları taşıyan ve sınavda başarılı olanların, 3201 sayılı Kanun’un Ek 24. maddesi gereğince polis memuru olarak atandıktan sonra, altı yıl boyunca emniyet teşkilatında görev yapması gerekmekte olup, bu süre boyunca lisans mezunu oldukları alan dahil olmak üzere başka bir kamu kurumuna naklen atanmalarına olanak bulunmadığı; anılan maddede, yarışma sınavı sonucuna bağlı olarak belli kadrolara ve yine sınava bağlı kariyer görevlere yapılan atamalar konusunda da herhangi bir istisnaya yer verilmediği; bu durumda, … Polis Meslek Eğitim Merkezindeki eğitimini tamamlayarak 10/03/2011 tarihinde aday polis memuru olarak göreve başlayan davacının, yukarıda anılan yasal düzenlemede yer verilen altı yıllık zorunlu hizmet süresini tamamlamaması karşısında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Şırnak ili, Uludere ilçesi, … Ortaokuluna matematik öğretmeni olarak atanmasına muvafakat verilmemesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı tarafından; dava konusu işlemin hukuka ve mevzuata aykırı olduğu ileri sürülerek, Mahkeme kararının bozulmasını istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI:

Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından davacının yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca karar verilmeksizin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

2. … İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına, kullanılmayan …-TL yürütmeyi durdurma harcının davacıya iadesine,

4. Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun’un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren (15) onbeş gün içinde Danıştayda karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 10/02/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Sizin Tepkiniz Nedir?

Üzgün Üzgün
2
Üzgün
Sevmedim Sevmedim
1
Sevmedim
Şaşkın Şaşkın
2
Şaşkın
Korkunç Korkunç
2
Korkunç
Kızgın Kızgın
0
Kızgın
Mutlu Mutlu
2
Mutlu
Sevdim Sevdim
3
Sevdim
Komik Komik
3
Komik

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bir format seçin
Kişisel Test
Kişiliğe dair bir şey ortaya çıkarmayı amaçlayan sorular dizisi
Basit Test
Bilgiyi kontrol etmek isteyen doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama yapmak
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Liste
Klasik İnternet Listeleri
Geri Sayım Listesi
Klasik İnternet Geri Sayım Listeleri
Açık Liste
Kendi öğenizi gönderin ve en iyi sunum için oy verin
Oylanabilir Liste
En iyi liste öğesine karar vermek için yukarı veya aşağı basın
Fotoyla Anlatım
Kendi resimlerinizi yükleyin ve birşeyler anlatın
Video
Youtube and Vimeo Embeds
Ses
Soundcloud veya Mixcloud İçerikleri
Görsel
Fotoğraf veya GIF
GIF
GIF Formatı