Son Dakika: İşte TBMM’ye Sunulan Öğretmenlik Meslek Kanunu Taslağı – ÖZEL


Öğretmenlik meslek kanunu TBMM başkanlığına gönderiliyor. Öğretmenlik Meslek Kanununa sizler için ulaştık. İşte Öğretmenlik Meslek Kanunu İçeriği:

öğretmenlik meslek kanunu

Öğretmenlik Meslek Kanunu Taslağı

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ ve KAPSAM

Amaç

Madde 1 – (1) Bu kanunun amacı; eğitim öğretim hizmetlerini yürütmekle görevli öğretmenlerin atamaları ve mesleki gelişimleri ile kariyer basamaklarındaki ilerlemeyi düzenlemektir. 

Kapsam

Madde 2 – (1) Bu Kanun; eğitim öğretim hizmetleri yürüten öğretmenleri kapsar.

İKİNCİ BÖLÜM 

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ

Öğretmenlik

Madde 3 (1) Öğretmenlik eğitim öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini Türk Milli Eğitimin Amaçları ve temel ilkeleri ile öğretmenlik mesleği etik ilkelerine uygun olarak ida etmekle yükümlüdür.

(2) Öğretmenlerin çalışma şartları eğitimde kalitenin yükseltilmesi için belirlenen amaçları gerçekleştirmek üzere düzenlenir.

(3) Öğretmenlik Mesleğine hazırlık ; genel kültür, genel alan eğitimi ve pedagojik formasyon/öğretmenlik meslek bilgisi ile sağlanır.

(4) Öğretmenlik Mesleği : aday öğretmenlik döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılır.

Öğretmenlerin Nitelikleri ve Seçimi

Madde 4 (1) Öğretmen adaylarında genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon bakımından aranacak nitelikler Milli Eğitim Bakanlığınca tespit olunur.

(2) Öğretmenler, öğretmen yetiştiren yüksek öğrenim kurumlarından ve bunlara denkliği kabul edilen yurtdışı yüksek öğrenim programlarından mezun olanlar arasından seçilir.

Aday Öğretmenlik

Madde 5 (1) Özel mevzuatında yer alan hükümler saklı kalmak üzere aday öğretmenliğe atanabilmek için 14/7/1965 tarihli ve 657 Sayılı devlet memurları kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak, yönetmelikte belirlenen yükseköğrenim kurumlarından mezun olma, 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kanununa göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmış olma ve Milli Eğitim Bakanlığında ve Ölçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olma şartları aranır.

(2)Adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz. Bu süre içinde, zorunluluklar dışında aday öğretmenlerin yeri değiştirilemez. 

(3) Aday öğretmenler eğitim ve uygulamadan oluşan Aday Öğretmen Yetiştirme Programına tabi tutulur. Aday öğretmenlerden aday öğretmenlik süresi sonunda Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarılı olanlar öğretmenliğe atanır. 

(4) Aday öğretmenlerden ;

a)Atanma niteliklerinden herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların,

b)Adaylık süresi içinde atanma şartlarından herhangi birini kaybedenlerin,

c)Adaylık süresince aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanların,

ç)Aday öğretmenler için öngörülen Aday Öğretmen Yetiştirme Programına mazeretsiz olarak katılmayanlar ile bu program sonunda Adalık Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirme de başarısız olanların, ,

görevine son verilir ve bunlar 3 yıl süresince öğretmenlik mesleğine alınmaz.

(5) Dördüncü fıkranın (ç) bendi kapsamında görevlerine son verilmesi gerekenlerden aday öğretmenliğe başlamadan önce 657 sayılı kanuna göre memurlukta adaylığı kaldırılarak asıl memurluğa atanmış olanlar, kazanılmış hak derecelerine uygun memur unvanlı kadroya atanır.

(6) Öğretmen adaylarının adaylık süresinde yetiştirilmelerine esas Aday Öğretmen Yetiştirme Programı, Adaylık Değerlendirme Komisyonunun oluşumu ve adaylığın kaldırılması ile bu maddeye ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. 

Öğretmenlik Kariyer Basamakları

Madde 6(1) Aday öğretmenlik dahil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunanlardan ;

a) Mesleki gelişime yönelik 180 saatten az olmamak kaydıyla düzenlenen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olan,

b) Mesleki gelişim alanlarında uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlamış olan,

c) Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezası bulunmayan,

(2) Uzman Öğretmen Unvanı İçin Yapılan yazılı sınavda en az 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır. Yazılı sınavda başarılı olanlara uzman öğretmen sertifikası düzenlenir. 

(3) Uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan uzman öğretmenlerden mesleki gelişime yönelik 240 saatten az olmamak üzere düzenlenen Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olan ve mesleki gelişim alanında başöğretmenlik için öngörülen çalışmaları tamamlayanlar başöğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava başvurabilirler. Yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır. Yazılı sınavda başarılı olanlara başöğretmen sertifikası düzenlenir. 

(4) Yüksek lisans eğitimini tamamlayanlar uzman öğretmen unvanı için öngörülen doktora eğitimini tamamlayanlar ise başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulur. 

(5) Eğitim kurumu yöneticiliği ve sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler öğretmenlik süresinin hesabında dikkate alınır.

(6) Öğretmen unvanından bu göreve atamanın atamaya yetkili amir tarafından onaylandığı tarihten, uzman öğretmen ya da başöğretmen unvanından ise uzman öğretmen/başöğretmen sertifikasının düzenlendiği tarihten itibaren yararlanılır.

(7) Uzman öğretmen ya da başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilir.

(8) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanlar cezaları özlük dosyasından silindikten sonra uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı için başvurabilir.

(9)Öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarında ilerlemeye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Madde 7 (1) 657 sayılı kanunun 152 nci maddesinin “Tazminatlar” kısmının “B-Eğitim öğretim tazminatı” bölümünün ikinci fıkrasında yer alan “%20 ibaresi %60, %40 ibaresi %120 olarak : Aynı kanunda ekli I sayılı cetvelin “ıV- eğitim öğretim hizmetleri sınıfı bölümleri ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

öğretmenlik meslek kanunu ek gösterge

 


Sizin Tepkiniz Nedir?

Üzgün Üzgün
2
Üzgün
Sevmedim Sevmedim
2
Sevmedim
Şaşkın Şaşkın
2
Şaşkın
Korkunç Korkunç
2
Korkunç
Kızgın Kızgın
1
Kızgın
Mutlu Mutlu
3
Mutlu
Sevdim Sevdim
3
Sevdim
Komik Komik
0
Komik

6 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

  1. Yıllarımızı eğitime verdik. Formasyonu olan, 540 prim günü tamamlayan ücretli öğretmenler kadroya alınmalıdır.

  2. 540 gün pirimini dolduran Liyakâtli Emektar Ücretli Öğretmenlerin kadroya alınmasına ilişkin meclisimize verilen kanun teklifinin Öğretmenlik Meslek Kanunu ile birlikte ivedilikle oylanmasını beklemekteyiz.

  3. ücretli öğretmenlerin gerek maaşlarının düzenlenmesini gerekse 540 gününü dolduran fedakar öğretmenlerimizin atamasının yapılmasını talep ediyoruz. Yapılan haksızlıkların son bulmasını ve bu kadar düşük maaşla çalıştırılan ücretli öğretmenlerin haklarının verilmesini beklemekteyiz..

  4. Yillardir kadro acilmadigi icin ucretli ogretmenlik yapmaktayiz. 540 gun primi dolan ogretmen temelli olan ucretli ogretmenlere kadro mujdenizi beklemdkteyiz

Bir format seçin
Kişisel Test
Kişiliğe dair bir şey ortaya çıkarmayı amaçlayan sorular dizisi
Basit Test
Bilgiyi kontrol etmek isteyen doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama yapmak
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Liste
Klasik İnternet Listeleri
Geri Sayım Listesi
Klasik İnternet Geri Sayım Listeleri
Açık Liste
Kendi öğenizi gönderin ve en iyi sunum için oy verin
Oylanabilir Liste
En iyi liste öğesine karar vermek için yukarı veya aşağı basın
Fotoyla Anlatım
Kendi resimlerinizi yükleyin ve birşeyler anlatın
Video
Youtube and Vimeo Embeds
Ses
Soundcloud veya Mixcloud İçerikleri
Görsel
Fotoğraf veya GIF
GIF
GIF Formatı