Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmaları Nasıl Belgelendirilir?


Uzman öğretmenlik sınavına hazırlanan öğretmenler mesleki gelişim çalışmalarının nasıl belgelendirileceği konusunda tereddüte düşmüş durumda. Bu konuya açıklık getirmek için bu yazıyı yazma kararı verdim. Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmaları Nasıl Belgelendirilir?

Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmaları Nasıl Belgelendirilir?

Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmaları Nasıl Belgelendirilir?

1. Eğitim Öğretim ve Rehberlik Çalışmaları

 1.1. Destek eğitim odasında fiilen ders okutmuş olmak.
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı kapsamında valilik/kaymakamlık onayıyla okullarca yürütülen çalışmalar, süresine bakılmaksızın bu başlıkta değerlendirilir. Bu mesleki gelişim çalışması, valilik/kaymakamlık onayı ile belgelendirilir.
1.2. Evde veya hastanede eğitim hizmetleri kapsamında fiilen ders okutmuş olmak.
İlgili mevzuatına göre evde veya hastanede yapılan eğitim hizmetlerinde ders okutma görevi süresine bakılmaksızın bu kapsamda değerlendirilir. Bu mesleki gelişim çalışması, valilik/kaymakamlık onayı ile belgelendirilir.

1.3. İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında fiilen ders okutmuş olmak.
İlgili mevzuatına göre İYEP kapsamında ders okutma görevleri süresine bakılmaksızın bu kapsamda değerlendirilir. Bu mesleki gelişim çalışması, valilik/kaymakamlık onayı ile belgelendirilir.1.4. Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) kapsamında fiilen ders okutmuş olmak.
İlgili mevzuatına göre DYK kapsamında ders okutma görevleri süresine bakılmaksızın bu kapsamda değerlendirilir. Bu mesleki gelişim çalışması, valilik/kaymakamlık onayı ile belgelendirilir.

1.5. Özel okullarda görev yapan öğretmenler bakımından takviye kurslarında fiilen ders okutmuş olmak.
Özel okullarda takviye kursları kapsamında yapılan ders görevleri süresine bakılmaksızın bu kapsamda değerlendirilir. Bu mesleki gelişim çalışması, görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.

1.6. Örgün eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler bakımından yaygın eğitim kursları kapsamında fiilen ders okutmuş olmak.
Örgün eğitim kurumlarında çalışmakta iken yaygın eğitim kurslarında yapılan görevler süresine bakılmaksızın bu kapsamda değerlendirilir. Bu mesleki gelişim çalışması, valilik/kaymakamlık onayı ile belgelendirilir.

1.7. Ders dışı eğitim çalışmalarında öğretmen olarak fiilen görev yapmış olmak. 

İlgili mevzuatına göre ders dışı eğitim çalışmaları (egzersiz) kapsamında yapılan çalışmalar süresine bakılmaksızın bu kapsamda değerlendirilir. Bu mesleki gelişim çalışması, valilik/kaymakamlık onayı ile belgelendirilir.

1.8. Okulca/kurumca yapılacak görevlendirme kapsamında tercih danışmanlığı yapmış olmak.
Rehber öğretmenlerin yıllık çalışma programları kapsamında yürüttükleri görevlerden ayrı olmak üzere valilik/kaymakamlık onayı ile yürüttükleri tercih danışmanlığı görevleri bu kapsamda değerlendirilir. Bu mesleki gelişim çalışması, valilik/kaymakamlık onayı ile belgelendirilir.

1.9. Çocuk kulüpleri çalışmasında görev almış olmak.
İlgili mevzuatı gereği valilik/kaymakamlık onayı ile yürütülen çocuk kulüpleri çalışmaları bu kapsamda değerlendirilir. Bu mesleki gelişim çalışması, valilik/kaymakamlık onayı ile belgelendirilir.

1.10. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği kapsamında; gezi, öğrenci kulübü, yarışmalar ve toplum hizmeti çalışmasına katılmış olmak.
İlgili mevzuatı gereği yapılan gezi, öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmaları ile ilçe ya da il düzeyinde yapılan yarışmalarda yürütülen görevler bu kapsamda değerlendirilir. Bu mesleki gelişim çalışması, kapsamında yapılan görevlerden geziler, uygulanmış olması kaydıyla gezi planıyla; toplum hizmeti ve öğrenci kulübü çalışmaları ile yarışmalar kapsamında yürütülen görevler ise görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.

1.11. Pansiyonlu eğitim kurumlarında en az bir dönem belleticilik görevi yapmış olmak veya yatılı özel eğitim okullarında grup gözetimi ve eğitimi görevini fiilen yürütmüş olmak.

İlgili mevzuatı çerçevesinde valilik/kaymakamlık onayı ile en az bir dönem yapılan belleticilik görevleri veya yatılı özel eğitim okullarında grup gözetimi ve eğitimi görevini fiilen yürütmüş olanlar değerlendirilir. Bu mesleki gelişim çalışması, belleticilik görevi valilik/kaymakamlık onayı ile grup gözetimi ve eğitimi görevini görevlendirme belgesi ile belgelendirilir.

1.12. İlçe ya da il düzeyinde; bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif, yetenek ve beceri alanlarında yapılan etkinliklere öğrenci/kursiyer hazırlamış olmak.
İlçe ya da il düzeyinde olmak üzere ilgili alanlarda valilik/kaymakamlık onayı ile yapılan etkinliklere yönelik çalışmalar bu kapsamda değerlendirilir. Bu mesleki gelişim çalışması, valilik/kaymakamlık onayı veya okul/kurumca yapılan görevlendirme yazısıyla belgelendirilir. Bu kapsamda yapılan görevlendirmelerde onay yazılarında isim listesi olmaması halinde, katılımcıların listesi okul/kurum müdürünün yazısı ile belgelendirilir.

1.13. Aday öğretmenlerin adaylık sürecinde, danışman öğretmen olarak görev almış olmak.
Bu mesleki gelişim çalışması, ilgili mevzuatı çerçevesinde yapılan görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.

1.14. Hayat boyu öğrenmeye katılım oranının artırılması ve farkındalığın oluşturulması için yapılan faaliyetlerde görev almış olmak.
İlgili mevzuatı gereği yapılan planlama doğrultusunda olmak kaydıyla bu çerçevede verilen kurul, komisyon vb. görevler ile bu çerçevede yapılan bilgilendirme ve tanıtım görevleri bu mesleki gelişim çalışması, kapsamında değerlendirilir. Bu mesleki gelişim çalışması, görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.

1.15. Açık öğretim öğrencilerine eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgili rehberlik yapmış olmak.
İlgili mevzuatı gereği yapılan planlama doğrultusunda olmak kaydıyla bu çerçevede verilen kurul, komisyon vb. görevler ile bu çerçevede yapılan bilgilendirme ve tanıtım görevleri bu mesleki gelişim çalışması, kapsamında değerlendirilir. Bu mesleki gelişim çalışması, görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.

1.16. Okuma-yazma oranının artırılması çalışmalarında bulunmuş olmak.
Yapılan planlama doğrultusunda verilen kurul, komisyon vb. görevler ile bu çerçevede yapılan bilgilendirme ve tanıtım görevleri bu mesleki gelişim çalışması, kapsamında değerlendirilir. Bu mesleki gelişim çalışması, görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.

1.17. İHL meslek dersleri öğretmenleri için öğrencilerin mesleki uygulama programı çalışmaları kapsamında fiilen rehberlik yapmış olmak.
Bu mesleki gelişim çalışması, görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.

1.18. Rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev yapan öğretmenlerin, özel eğitim ile rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında, sorumluluk bölgelerinde bulunan okullarda fiilen müşavirlik hizmeti sunmuş olmak.
Rehber öğretmenlerin valilik/kaymakamlık onayı ile bu kapsamda yaptıkları danışmanlık hizmetleri değerlendirilir. Bu mesleki çalışma valilik/kaymakamlık onayı ile belgelendirilir.

1.19. Tam gün tam yıl eğitim kapsamında görev yapmış olmak.
Bu mesleki gelişim çalışması, görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.

1.20. Yabancı uyruklu çocuklar ile dezavantajlı çocukların eğitime katılmalarına yönelik çalışma yapmış olmak.
Valilik/kaymakamlık onayı ile yapılan planlama doğrultusunda gerçekleştirilen okullaştırma çalışmaları ve bu bağlamda yapılan görevler bu mesleki gelişim çalışması, kapsamında değerlendirilir. Bu mesleki gelişim çalışması, görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.

1.21. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik erken çocukluk dönemi eğitim hizmetlerinde, tamamlayıcı eğitim faaliyetlerinde veya grup eğitimine hazırlık uygulamalarından herhangi birinde fiilen görev almış olmak.
Bu mesleki gelişim çalışması, görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.

1.22. Okulda/kurumda planlanmış veli eğitimlerinde görev almış olmak.
Bu mesleki gelişim çalışması, görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.

1.23. İl/ilçe düzeyinde özel eğitim ihtiyacı olan bireyler veya ailelerine yönelik sosyal kabul ve farkındalık kazandırılması amacıyla çalışmalar yürütmek (Kurs/seminer/toplantı vb.).
Bu kapsamdaki görevler Bakanlık ya da valilik/kaymakamlıklarca verilen onay belgesi ile belgelendirilir.

2. YÖNETİME KATILIM

2.1. Yöneticilik görevinde bulunmuş olmak.
Vekâleten ya da geçici görevlendirme suretiyle yapılanlar da dâhil olmak üzere eğitim kurumu yöneticiliği (Müdür yetkili öğretmenlik ve kurucu müdürlük dâhil) ile Bakanlık daire başkanı ve şube müdürü veya il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde il millî eğitim müdürü, il millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü, şube müdürü gibi yönetici kadrolarında yapılan görevler bu mesleki gelişim kapsamında değerlendirilir. Bu mesleki gelişim çalışması, Bakanlık/valilik/kaymakamlık onayı veya atama kararnamesi/hizmet cetveli ile belgelendirilir.

2.2. Alan/bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şefliği yapmış olmak.
Bu mesleki gelişim çalışması, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan görevlendirme onayı ile belgelendirilir.

2.3. Birim/bölüm başkanlığı yapmış olmak.
Bu mesleki gelişim çalışması, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan görevlendirme onayı ile belgelendirilir.

2.4. Okul/kurum zümre başkanlığı /koordinatör rehber öğretmen/ psikolojik danışman olarak görev yapmış olmak.
Bu mesleki gelişim çalışması, görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.

2.5. İlgili mevzuatına göre oluşturulan kurul ve komisyonlarda görev almış olmak.
Bu mesleki gelişim çalışması, öğretmenler kurulu, şube ve zümre öğretmenler kurulları ve okul aile birliği kurulu gibi ilgili mevzuatına göre öğretmenlerin daimi üyesi oldukları kurul ve komisyonlar hariç olmak üzere görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.

2.6. Okul/kurum düzeyinde eylem/gelişim planı veya stratejik planlama vb. çalışmaların hazırlanmasında ve yürütülmesinde görev almış olmak.
Bu mesleki gelişim çalışması, görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.

2.7. Okulun/kurumun geliştirilmesine yönelik kurul, komisyon, ekip vb. iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalarda görev almış olmak.
İlçe, il ve Bakanlık düzeyinde yürütülen çalışmaların devamı niteliğinde veya okul/kurum geliştirme çalışmaları kapsamında yürütülen görevler değerlendirilir. Bu mesleki gelişim çalışması, görev yazısı ile belgelendirilir.

2.8. Bakanlık/valilik/kaymakamlık veya il millî eğitim/ilçe millî eğitim müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalarda görev almış olmak.
Bu mesleki gelişim çalışması, görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.

2.9. Merkezî/mahallî hizmet içi eğitim faaliyetlerinde eğitim yöneticisi olarak görev yapmış olmak.
Bu mesleki gelişim çalışması, Bakanlık/valilik/kaymakamlık onayı ya da görevlendirme yazısı ile belgelendirilir.

2.10. Bakanlığın e-Sınav uygulamalarında e-Sınav merkez görevlisi olarak görev almış olmak.
Bu mesleki gelişim çalışması, görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.

2.11. BEP Geliştirme Biriminde fiilen görev yapmış olmak.
Bu mesleki gelişim çalışması, görev yazısı ile belgelendirilir.

3. Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

3.1. Yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak.
Bu mesleki gelişim çalışması, mezuniyet belgesi ile belgelendirilir.

3.2. İlçe, il, ulusal ya da uluslararası düzeyde yürütülen projelerde görev almış olmak.
Bu mesleki gelişim çalışması, görev yazısı ile belgelendirilir.

3.3. Ulusal ya da uluslararası kongrelerin düzenleme kurullarında görev almış olmak.
Bu kapsamdaki görevler kurumlarınca verilecek izin belgesi veya yürütülen bilimsel çalışmaya katıldığına dair belge ile belgelendirilir.

3.4. Sanat, spor veya mesleki alanda yeni bir beceri ya da yeterlik kazandığını gösterir belge, sertifika ya da lisans sahibi olmak.
Bu mesleki gelişim çalışması, belge, sertifika ya da lisans ile belgelendirilir.

3.5. Bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif, yetenek veya beceri alanlarında il, bölge, ulusal veya uluslararası düzeyde düzenlenen yarışmalarda derece yapmış olmak ya da sergilenmeye değer çalışması bulunmak.
Bu mesleki gelişim çalışması, dereceye girildiğine veya çalışmasının sergilendiğine dair belge ile belgelendirilir.

3.6. Araştırma ve geliştirme alanına yönelik; kurul, komisyon, ekip ve iş birliği çalışmalarında görev almış olmak.
Bu mesleki gelişim çalışması, görev yazısı ile belgelendirilir.

3.7. YDS veya eşdeğerliğe sahip bir sınavdan D (60) düzeyi ve üzerinde puan almış olmak.
İlgili mevzuatına göre söz konusu puanın geçerliliğinin bulunması kaydıyla sınav sonuç belgesi ile belgelendirilir.

3.8. ISBN sistemine girmiş kitap künyesinde ismi yer almış olmak.
Bu mesleki gelişim çalışması, ISBN kapsamında yer alan yayına ait; kitap künyesi veya ön/arka kapağı görseli ile belgelendirilir

3.9. Ders kitabı/eğitim aracı/eğitim materyali hazırlama ve yazma veya inceleme sürecinde görev almış olmak.
Bu mesleki gelişim çalışması, görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.

3.10. Okulda/kurumda çıkarılan dergi, gazete, duvar gazetesi, kitap, yıllık ve benzeri yayınların hazırlanmasında danışman/koordinatör/editör olarak görev yapmış olmak.
Bu mesleki gelişim çalışması, görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.

3.11. Okullarda/kurumlarda döner sermaye kapsamında üretim sürecinde görev almış olmak.
Bu mesleki gelişim çalışması, görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.

3.12. Okul veya kurumlarda Millî Eğitim Bakanlığı Belgelendirme Hizmetleri Yönergesi kapsamında yürütülen çalışmalarda görev almış olmak.
Bu mesleki gelişim çalışması, görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.

3.13. Ulusal veya uluslararası izleme ve değerlendirme çalışmalarında görev yapmış olmak.
Bu mesleki gelişim çalışması, görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.

3.14. Bakanlık bilişim projelerinin geliştirilmesinde görev almış olmak.
Bu mesleki gelişim çalışması, görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.

MEB Resmi Site: http://meb.gov.tr


Sizin Tepkiniz Nedir?

Üzgün Üzgün
1
Üzgün
Sevmedim Sevmedim
1
Sevmedim
Şaşkın Şaşkın
1
Şaşkın
Korkunç Korkunç
1
Korkunç
Kızgın Kızgın
3
Kızgın
Mutlu Mutlu
2
Mutlu
Sevdim Sevdim
2
Sevdim
Komik Komik
2
Komik
Ali Ertekin
2021 Yılında kurduğumuz MEB Hocam sitesini öğretmenlerin haber okuyup aynı zamanda bilim, teknoloji , edebiyat, kültür, eğlenceli testler İngilizce makaleler gibi onlarca kategoride zaman geçirebilmeleri için tasarladık. Ayrıca üye olan tüm öğretmenlerimiz kendi yazılarını sitemizde yayımlayabilir. Bende elimden geldiğince siteye katkı sunuyorum.

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bir format seçin
Kişisel Test
Kişiliğe dair bir şey ortaya çıkarmayı amaçlayan sorular dizisi
Basit Test
Bilgiyi kontrol etmek isteyen doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama yapmak
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Liste
Klasik İnternet Listeleri
Geri Sayım Listesi
Klasik İnternet Geri Sayım Listeleri
Açık Liste
Kendi öğenizi gönderin ve en iyi sunum için oy verin
Oylanabilir Liste
En iyi liste öğesine karar vermek için yukarı veya aşağı basın
Fotoyla Anlatım
Kendi resimlerinizi yükleyin ve birşeyler anlatın
Video
Youtube and Vimeo Embeds
Ses
Soundcloud veya Mixcloud İçerikleri
Görsel
Fotoğraf veya GIF
GIF
GIF Formatı