Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim ve Eğitim Yönergesi Kılavuz


Merhaba. Uzman öğretmenlik Öğretmenlik Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları Ve Eğitim Programına İlişkin Yönergeye MEB tarafından yayımlandı. Öncelikle yönergeyi indirmek için:

uzman öğretmenlik

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları Ve Eğitim Programına İlişkin Yönergeye ulaşmak için tıklayınız.
Şimdi Sık merak edilen sorulara geçelim. Yönergede geçen maddeleri inceleyelim. Yönergeye bir göz atarak başlayalım.
ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI VE EĞİTİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE
BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, uzman öğretmen unvanı için öngörülen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı ve Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmaları ile başöğretmen unvanı için öngörülen Başöğretmenlik Eğitim Programı ve Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler ile uzman öğretmenleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 12/5/2022 tarihli ve 31833 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
c) Eğitim Kurulu: 11/3/2022 tarihli ve 31775 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğine göre oluşturulan kurulu,
ç) Eğitim kurumu: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü kurumlar ile bu kurumlarda yürütülen eğitim ve öğretim etkinlikleri için program hazırlama, eğitim araç-gereci üretme, inceleme, değerlendirme, öğrenci ve öğrenci adaylarına uygulanacak seçme ve/veya yarışma sınavları için gerekli iş ve işlemleri yürütme, rehberlik ve sosyal hizmetler verme yoluyla yardımcı ve destek olan kurumları,
d) Eğitim programı: Uzman öğretmen/Başöğretmen unvanı için düzenlenecek Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını/Başöğretmenlik Eğitim Programını,
e) Genel Müdürlük: Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü,
f) Mesleki gelişim çalışması: Uzman öğretmen unvanı için Ek-2 Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmaları Tablosunda, başöğretmen unvanı için Ek-3 Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmaları Tablosunda belirlenen çalışmaları,
g) Yönetici: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlerini 657 sayılı Kanunun 88 inci ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddelerine göre ikinci görev kapsamında yürütenleri,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim Programı ve Mesleki Çalışma Eğitim programına katılacaklarda aranacak şartlar
MADDE 5- (1) Uzman Öğretmenlik Eğitim Programına yazılı sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla adaylık dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan öğretmenler, Başöğretmenlik Eğitim Programına ise yazılı sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan uzman öğretmenler başvuruda bulunabilir.
Eğitim programı
MADDE 6- (1) Eğitim Kurulu kararıyla belirlenen Ek-1 Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı ve Başöğretmenlik Eğitim Programı, Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. EK1 Tablosu:
UZMAN ÖĞRETMENLİK EĞİTİM PROGRAMI VE BAŞÖĞRETMENLİK EĞİTİM PROGRAMI
Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı Konuları ve Soru Dağılımı (180 Saat)

1. Öğrenme ve Öğretme Süreçleri (25 Saat) %15
2. Ölçme ve Değerlendirme (20 Saat) %12
3. Özel Eğitim ve Rehberlik (25 Saat) %15
4. Eğitim Araştırmaları ve Ar-Ge Çalışmaları (20 Saat) %10
5. Eğitimde Kapsayıcılık (20 Saat) %12
6. Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği (20 saat) %10
7. Sosyal Etkileşim ve İletişim (20 saat) %10
8. Dijital Yetkinlik (15 Saat) %8
9. Güvenli Okul ve Okul Güvenliği (15 saat) %8

(2) Eğitim programını tamamlayanlara seminer belgesi düzenlenir. Seminer belgesi, düzenlendiği tarihi takip eden üç yıl süreyle geçerlidir; bu süre içinde eğitim programında değişiklik olması hâlinde öğretmenler/uzman öğretmenler değişen konularla sınırlı eğitime tabi tutulur.
Duyuru ve başvuru
MADDE 7-
(1) Eğitim programına ilişkin duyuru, Bakanlığın internet sitesinden yapılır.
(2) Eğitim programına katılmak isteyenlerden 5 inci maddede belirlenen şartları taşıyanların başvuruları elektronik ortamda alınır. (5. Madde 10 yılı doldurmak. Bakınız: Madde 5: Uzman Öğretmenlik Eğitim Programına yazılı sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla adaylık dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan öğretmenler, Başöğretmenlik Eğitim Programına ise yazılı sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan uzman öğretmenler başvuruda bulunabilir.
(3) Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapanlardan eğitim programına başvuruda bulunanların şartları taşıyıp taşımadıkları, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan il değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilir ve şartları taşıyanların listesi il millî eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde yayımlanır.
Yukarıdaki maddeye göre kısaca öğretmenler başvuru yapacak. Muhtemelen Mebbis’ten yapılacak başvurular. Asıl önemli noktada bu madde arkadaşlar. İl değerlendirme komisyonu başvuran öğretmenlerin gerekli şartları taşıyıp taşımadığını değerlendirecek. Gerekli şartlar sadece 10 yılını doldurmuş olmak değil. Yazının devamında paylaşacağımız Uzman öğretmenlik için EK2 Baş öğretmenlik için EK3 yönergeleri.
(4) Üçüncü fıkraya göre yapılan değerlendirmelere, değerlendirme sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde il millî eğitim müdürlüğüne itiraz edilebilir. Bu itirazlar, il değerlendirme komisyonu tarafından itiraz tarihinden itibaren en geç on iş günü içerisinde incelenerek sonucu ilgiliye tebliğ edilir.
(5) Bakanlık dışındaki kamu kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev yapan ve eğitim programına başvuruda bulunan öğretmenlerden başvuru şartlarını taşıyanların listesi Bakanlık dışındaki kamu kurumlarında görev yapanlar bakımından görev yaptıkları kurumlarca tespit edilip Bakanlığa, özel öğretim kurumlarında görev yapanlar bakımından ise Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce tespit edilip Genel Müdürlüğe gönderilir.
(6) Eğitim programına katılacakların listesi Bakanlıkça duyurulur.
Mesleki gelişim çalışması
MADDE 8- (1) Uzman öğretmen unvanı için başvuruda bulunacakların Ek-2 Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmaları Tablosunda, başöğretmen unvanı için başvuruda bulunacakların ise Ek-3 Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmaları Tablosunda yer alan çalışma alanlarından en az ikisinden birer çalışma yapmaları gerekir. Birden fazla çalışma alanında değerlendirilebilecek mesleki gelişim çalışmaları, yalnızca bir çalışma alanında değerlendirilir.
(2) Ek-3 Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmaları Tablosunda yer alan mesleki gelişim çalışmaları, uzman öğretmen unvanı için de geçerli sayılır.
Yürürlük
MADDE 9- (1) Bu Yönerge onayı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10- (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik EK2 ve EK3 Yönergeleri

Yönerge Ek-2’ye ulaşmak için tıklayınız.
Yönerge Ek-3’e ulaşmak için tıklayınız.
Şimdi yönergelere bir göz atalım.

EK-2 Uzman öğretmenlik yönergesi

UZMAN ÖĞRETMENLİK MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI TABLOSU

Eğitim Öğretim ve Rehberlik Çalışmaları ,Yönetime Katılım ve Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları olarak 3 bölüme ayrılmış.

A)Bölüm: Eğitim Öğretim ve Rehberlik Çalışmaları
1- Destek eğitim odasında fiilen ders okutmuş olmak.
2- Evde veya hastanede eğitim hizmetleri kapsamında fiilen ders okutmuş olmak
3- İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında fiilen ders okutmuş olmak.
4- Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) kapsamında fiilen ders okutmuş olmak.
5- Özel okullarda görev yapan öğretmenler bakımından takviye kurslarında fiilen ders okutmuş olmak.
6- Örgün eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler bakımından yaygın eğitim kursları kapsamında fiilen ders okutmuş olmak.
7- Ders dışı eğitim çalışmalarında öğretmen olarak fiilen görev yapmış olmak.
8- Okulca/kurumca yapılacak görevlendirme kapsamında tercih danışmanlığı yapmış olmak.
9- Çocuk kulüpleri çalışmasında görev almış olmak.
10- Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği kapsamında; gezi, öğrenci kulübü, yarışmalar ve toplum hizmeti çalışmasına katılmış olmak.
11- Pansiyonlu eğitim kurumlarında en az bir dönem belleticilik görevi yapmış olmak veya yatılı özel eğitim okullarında grup gözetimi ve eğitimi görevini fiilen yürütmüş olmak.
12- İlçe ya da il düzeyinde; bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif, yetenek ve beceri alanlarında yapılan etkinliklere öğrenci/kursiyer hazırlamış olmak.
13- Aday öğretmenlerin adaylık sürecinde, danışman öğretmen olarak görev almış olmak.
14- Hayat boyu öğrenmeye katılım oranının artırılması ve farkındalığın oluşturulması için yapılan faaliyetlerde görev almış olmak.
15- Açık öğretim öğrencilerine eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgili rehberlik yapmış olmak.
16- Okuma-yazma oranının artırılması çalışmalarında bulunmuş olmak.
17- İHL meslek dersleri öğretmenleri için öğrencilerin mesleki uygulama programı çalışmaları kapsamında fiilen rehberlik

İkinci Bölüm: Yönetime Katılım 

1- Yöneticilik görevinde bulunmuş olmak.
2- Alan/bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şefliği yapmış olmak.
3- Birim/bölüm başkanlığı yapmış olmak.
4- Okul/kurum zümre başkanlığı /koordinatör rehber öğretmen/ psikolojik danışman olarak görev yapmış olmak.
5- İlgili mevzuatına göre oluşturulan kurul ve komisyonlarda görev almış olmak.
6- Okul/kurum düzeyinde eylem/gelişim planı veya stratejik planlama vb. çalışmaların hazırlanmasında ve yürütülmesinde görev almış olmak.
7- Okulun/kurumun geliştirilmesine yönelik kurul, komisyon, ekip vb. iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalarda görev almış olmak.
8- Bakanlık/valilik/kaymakamlık veya il millî eğitim/ilçe millî eğitim müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalarda görev almış olmak.
9- Merkezî/mahallî hizmet içi eğitim faaliyetlerinde eğitim yöneticisi olarak görev yapmış olmak.
10- Bakanlığın e-Sınav uygulamalarında e-Sınav merkez görevlisi olarak görev almış olmak.
11- BEP Geliştirme Biriminde fiilen görev yapmış olmak.

3. Bölüm: Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları 

1- Yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak.
2- İlçe, il, ulusal ya da uluslararası düzeyde yürütülen projelerde görev almış olmak.
3- Ulusal ya da uluslararası kongrelerin düzenleme kurullarında görev almış olmak.
4- Sanat, spor veya mesleki alanda yeni bir beceri ya da yeterlik kazandığını gösterir belge, sertifika ya da lisans sahibi olmak.
5- Bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif, yetenek veya beceri alanlarında il, bölge, ulusal veya uluslararası düzeyde düzenlenen yarışmalarda derece yapmış olmak ya da sergilenmeye değer çalışması bulunmak.
6- Araştırma ve geliştirme alanına yönelik; kurul, komisyon, ekip ve iş birliği çalışmalarında görev almış olmak.
7- YDS veya eşdeğerliğe sahip bir sınavdan D (60) düzeyi ve üzerinde puan almış olmak.
8- ISBN sistemine girmiş kitap künyesinde ismi yer almış olmak.
9- Ders kitabı/eğitim aracı/eğitim materyali hazırlama ve yazma veya inceleme sürecinde görev almış olmak.
10- Okulda/kurumda çıkarılan dergi, gazete, duvar gazetesi, kitap, yıllık ve benzeri yayınların hazırlanmasında danışman/koordinatör/editör olarak görev yapmış olmak.
11- Okullarda/kurumlarda döner sermaye kapsamında üretim sürecinde görev almış olmak.
12-Okul veya kurumlarda Millî Eğitim Bakanlığı Belgelendirme Hizmetleri Yönergesi kapsamında yürütülen çalışmalarda görev almış olmak.
13- Ulusal veya uluslararası izleme ve değerlendirme çalışmalarında görev yapmış olmak.
14- Bakanlık bilişim projelerinin geliştirilmesinde görev almış olmak.

UYARI: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmen/uzman öğretmenlerden uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için başvuruda bulunacakların üç çalışma alanı olarak belirlenen mesleki gelişim çalışmalarını tamamlayabilmeleri için çalışma alanlarının en az ikisinden birer çalışma yapmaları gerekiyor.
Açıklayacak olursak A)Bölüm: Eğitim Öğretim ve Rehberlik Çalışmalarından en az bir çalışma olması gerekiyor. Örneğin 4- Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) kapsamında fiilen ders okutmuş olmak. Bunu yaptıysanız bu eğitime katılabilirsiniz.
Aynı şey diğer 2 bölüm içinde geçerli. İşte Eğitim Öğretim ve Rehberlik Çalışmaları ,Yönetime Katılım ve Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları bu üç başlıktan herhangi 2sini karşılıyor olmanız Uzman öğretmenlik başvurusu yapabileceğiniz anlamına geliyor.
Merak ettiğiniz soruları yorumlardan sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yanıtlamaya çalışacağım.

Sizin Tepkiniz Nedir?

Üzgün Üzgün
2
Üzgün
Sevmedim Sevmedim
1
Sevmedim
Şaşkın Şaşkın
2
Şaşkın
Korkunç Korkunç
3
Korkunç
Kızgın Kızgın
0
Kızgın
Mutlu Mutlu
2
Mutlu
Sevdim Sevdim
3
Sevdim
Komik Komik
3
Komik
Ali Ertekin
2021 Yılında kurduğumuz MEB Hocam sitesini öğretmenlerin haber okuyup aynı zamanda bilim, teknoloji , edebiyat, kültür, eğlenceli testler İngilizce makaleler gibi onlarca kategoride zaman geçirebilmeleri için tasarladık. Ayrıca üye olan tüm öğretmenlerimiz kendi yazılarını sitemizde yayımlayabilir. Bende elimden geldiğince siteye katkı sunuyorum.

Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

  1. Merhabalar, uzman öğretmen unvanı için başvuruda bulunacak öğretmenlerin, “Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını belgelendirmesi diye bir ibare var. Bu belgelendirme nasıl olacak? Örneğin; Destek eğitim odasında fiilen ders okutmuş olmak. maddesi 10 yıl içindeki herhangi bir zamanda yapılmışsa nasıl belgelendirilecek. Öğretmen bu görevi daha önce yaptığı il-ilçe- köy okullarına başvurarak belge mi arayacak? Yanıtlarsanız sevinirim.

Bir format seçin
Kişisel Test
Kişiliğe dair bir şey ortaya çıkarmayı amaçlayan sorular dizisi
Basit Test
Bilgiyi kontrol etmek isteyen doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama yapmak
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Liste
Klasik İnternet Listeleri
Geri Sayım Listesi
Klasik İnternet Geri Sayım Listeleri
Açık Liste
Kendi öğenizi gönderin ve en iyi sunum için oy verin
Oylanabilir Liste
En iyi liste öğesine karar vermek için yukarı veya aşağı basın
Fotoyla Anlatım
Kendi resimlerinizi yükleyin ve birşeyler anlatın
Video
Youtube and Vimeo Embeds
Ses
Soundcloud veya Mixcloud İçerikleri
Görsel
Fotoğraf veya GIF
GIF
GIF Formatı